Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia zgodne z kodeksem pracy

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Adam Majgier

Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych czynności.

Znowelizowany art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w ust. 4 pkt 4 daje zamawiającemu prawo wprowadzenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi. Obowiązek ten może obejmować zarówno wykonawców, jak i podwykonawców, jednak pod warunkiem że takie wymaganie jest uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Cel takiego rozwiązania nie zawsze jest rozumiany, a już praktyczne jego stosowanie może napotkać wiele trudności.

Wolność gospodarcza i prawo pracy

Koncepcja znowelizowanego zapisu art. 29 ust. 4 pzp od początku wzbudzała kontrowersje. Przykładem tych kontrowersji może być negatywna opinia rządu, wyrażona w stanowisku przyjętym przez Radę Ministrów z dnia 4 lutego 2014 r. wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 1653). Obawy wzbudzała arbitralna ingerencja w sferę zachowań podmiotów gospodarczych, która według niektórych opiniotwórców jest niedopuszczalna ze względu na art. 22 Konstytucji RP. Warto w tym miejscu jednak przypomnieć, że wspomniany przepis ustawy zasadniczej dotyczy zakazu ograniczania wolności gospodarczej w określonych sytuacjach. Natomiast art. 29 pzp odnosi się do opisu przedmiotu zamówienia, który powinien być sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a ponadto stawiać jednakowe wymogi dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, w celu zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców podczas prowadzenia postępowania. Ponieważ dokumentacja przetargowa o takiej samej treści jest kierowana do wszystkich wykonawców, to żaden z nich ani nie jest dyskryminowany, ani też nie ma ograniczanej wolności gospodarczej. Swoboda kontraktowania daje wykonawcom możliwość wyboru, czy brać udział w danym postępowaniu, czy też nie. Nie można również zapominać, że w ramach swobody zawierania umów zamawiający ma prawo do formułowania warunków realizacji zamówienia według własnych potrzeb i oczekiwań. Zagadnienie to rozważane było niejednokrotnie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) i w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP).
 

  • Wyrok KIO z 29 października 2012 r. (KIO 2211/12; KIO 2212/12; KIO 2223/12; KIO 2224/12)


„(…) o ile postanowienia SIWZ nie naruszają obowiązujących przepisów (…), Wykonawca nie może zarzucać Zamawiającemu, że poszczególne elementy umowy mu nie odpowiadają. (…) Żaden przepis prawa nie nakłada nań obowiązku złożenia oferty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, ani zmuszania zamawiającego do zawarcia umowy, której treść mu nie odpowiada”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne