Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Liczenie terminu związania ofertą

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Michał Wojciechowski

Niekiedy interpretacja przepisu jest ważniejsza niż sam przepis. Dzieje się tak np. w przypadku terminu związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sposób liczenia terminu związania ofertą w zamówieniach publicznych co jakiś czas wywołuje dyskusje wśród przedstawicieli doktryny. Część z nich wskazuje, że do terminu związania ofertą należy wliczyć także dzień, w którym oferta zostaje złożona. Zwolennicy odmiennego podejścia twierdzą – zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) – że wskazanego dnia nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu. Jako że termin związania ofertą musi odpowiadać terminowi ważności wadium (zwłaszcza przy gwarancjach wadialnych), można by się pokusić o stwierdzenie, że nawet jeden dzień różnicy może zadecydować o „być albo nie być” wykonawcy w postępowaniu. Co ciekawe, mimo istniejącego sporu w ramach doktryny prawa zamówień publicznych, w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) ugruntowało się stanowisko pierwsze. Wydaje się, że praktycznie niemożliwe jest przełamanie tego – nieznajdującego jakiegokolwiek uzasadnienia w przepisach ustawy – podejścia.

Stanowisko zgodne z linią orzeczniczą KIO

Punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej przedmiotowej kwestii jest interpretacja art. 85 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zgodnie z jego treścią bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część doktryny prawa zamówień publicznych1, podobnie jak KIO, wskazuje, że art. 85 ust. 5 pzp stanowi lex specialis wobec art. 111 § 2 kc. Zgodnie z tym poglądem przy obliczaniu terminu związania ofertą ogólna zasada z kc (wskazująca, że jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło) nie znajduje zastosowania. A zatem dzień, w którym oferta zostaje złożona, należy także wliczyć do terminu (okresu) związania ofertą.

Przykład

Termin składania ofert został wyznaczony na 1 stycznia 2014 r. na godzinę 15.00. Zamawiający ustalił 30-dniowy termin związania ofertą. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym m.in. przez KIO wykonawca będzie związany ofertą do północy 30 stycznia 2014 r.

Wyjaśnienie: doba odpowiada 24 godzinom, a każda kolejna rozpoczyna się z upływem północy. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Pogląd ten niejednokrotnie był prezentowany w orzecznictwie, m.in. w wyroku Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych z 5 sierpnia 1998 r. (UZP/ZO/0–598/98), w wyroku Zespołu Arbitrów z 18 stycznia 2005 r. (UZP/ZO/0–11/05), w wyroku KIO z 4 października 2012 r. (KIO 2020/12) czy w wyroku KIO z 24 stycznia 2014 r. (KIO 41/14).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne