Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    polisa   podmiot trzeci   siwz

W związku z nowelizacją art. 26 ust. 2b pzp pojawia się wątpliwość, czy zmiany wprowadzone w treści tego przepisu powinny wpłynąć na obecną praktykę i prezentowane dotychczas orzecznictwo.

W wyniku uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 2b otrzymał nowe brzmienie. Zmiana w treści tego przepisu polegała na:

 

  • dodaniu słów „lub ekonomicznych” w pierwszym zdaniu;
  • zmianie wyrażenia „na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” na wyrażenie „na potrzeby wykonania zamówienia” – w ostatnim zdaniu przepisu.

Dotychczasowa praktyka orzecznicza

Zamawiający – jeszcze wówczas, gdy art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie zawierał określenia „lub ekonomicznych” – wielokrotnie wzywali do uzupełnienia dokumentów, a następnie wykluczali wykonawców, którzy posługiwali się polisami ubezpieczeniowymi oraz sprawozdaniami finansowymi podmiotów udzielających im potencjału na podstawie art. 26 ust. 2b. Część z tych wykonawców odwoływała się do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), twierdząc, że dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nie wprowadza różnic między „zdolnością finansową” a „zdolnością ekonomiczną”, a decyzje o wykluczeniu ich z postępowań oparte na stwierdzeniu, że w art. 26 ust. 2b nie wskazano możliwości polegania na zdolnościach ekonomicznych, są nieprawidłowe.

Przypadki dotyczące polisy ubezpieczenia

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) postawił wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł.

Jeden z wykonawców złożył następujące dokumenty:

1) certyfikat Ubezpieczenia do Polisy nr …, potwierdzający udzielenie przez „E.” S.A. ochrony ubezpieczeniowej innemu przedsiębiorcy niż składający ofertę wykonawca – na sumę 10 000 000,00 zł;
2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy przez tego „innego” przedsiębiorcę niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z którego wynikało m.in., że ten inny przedsiębiorca (podmiot trzeci udostępniający potencjał) oddał zasoby w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne