Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego

Data publikacji: 06-11-2014 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    polisa   siwz   podmiot trzeci

W związku z nowelizacją art. 26 ust. 2b pzp pojawia się wątpliwość, czy zmiany wprowadzone w treści tego przepisu powinny wpłynąć na obecną praktykę i prezentowane dotychczas orzecznictwo.

W wyniku uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 2b otrzymał nowe brzmienie. Zmiana w treści tego przepisu polegała na:

 

  • dodaniu słów „lub ekonomicznych” w pierwszym zdaniu;
  • zmianie wyrażenia „na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” na wyrażenie „na potrzeby wykonania zamówienia” – w ostatnim zdaniu przepisu.

Dotychczasowa praktyka orzecznicza

Zamawiający – jeszcze wówczas, gdy art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie zawierał określenia „lub ekonomicznych” – wielokrotnie wzywali do uzupełnienia dokumentów, a następnie wykluczali wykonawców, którzy posługiwali się polisami ubezpieczeniowymi oraz sprawozdaniami finansowymi podmiotów udzielających im potencjału na podstawie art. 26 ust. 2b. Część z tych wykonawców odwoływała się do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), twierdząc, że dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nie wprowadza różnic między „zdolnością finansową” a „zdolnością ekonomiczną”, a decyzje o wykluczeniu ich z postępowań oparte na stwierdzeniu, że w art. 26 ust. 2b nie wskazano możliwości polegania na zdolnościach ekonomicznych, są nieprawidłowe.

Przypadki dotyczące polisy ubezpieczenia

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) postawił wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł.

Jeden z wykonawców złożył następujące dokumenty:

1) certyfikat Ubezpieczenia do Polisy nr …, potwierdzający udzielenie przez „E.” S.A. ochrony ubezpieczeniowej innemu przedsiębiorcy niż składający ofertę wykonawca – na sumę 10 000 000,00 zł;
2) zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy przez tego „innego” przedsiębiorcę niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z którego wynikało m.in., że ten inny przedsiębiorca (podmiot trzeci udostępniający potencjał) oddał zasoby w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 zł;

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne