Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Przesuwanie stadionu

06 Maj 2016 
Budowa stadionu w Bielsku-Białej rozpoczęła się latem 2012 r. Pierwotnie oddanie obiektu...

Propozycja nowelizacji ustawy...

06 Maj 2016 
Ministerstwo Rozwoju zaproponowało projekt nowelizacji ustawy o koncesji na roboty...

Dyrektywy zamówieniowe z 2014...

06 Maj 2016 
18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy...

IX Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 06-11-2014
Prowadzący Forum: Elżbieta...
Prelegenci i goście (od...
Wykłady inauguracyjne
Stoliki eksperckie
Uroczysta kolacja

Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń. Spotkanie osób, które zajmują się na co dzień zamówieniami publicznymi, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Tematem przewodnim konferencji były „Zamówienia publiczne w praktyce i orzecznictwie”. Prelegenci i organizatorzy zadbali o różnorodność poruszanych kwestii i o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych podczas Forum dyskusji.

Tegoroczne nowelizacje

Wykłady inaugurujące IX Forum PP skupiały się na zmianach wprowadzonych do ustawy – Prawo zamówień publicznych nowelizacją z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz na najbardziej problematycznych kwestiach związanych z nowymi dyrektywami unijnymi.

Jako pierwszy głos zabrał Paweł Trojan, który przedstawił orzecznictwo związane z przepisami dotyczącymi wykluczania nierzetelnych wykonawców (art. 24 ust. 1 pkt 1–1a pzp) w kontekście ich uchylenia w ostatniej nowelizacji z 29 sierpnia br. Prelegent omówił m.in. nowe instrumenty, w które ustawodawca wyposażył zamawiających, i wskazał, w jakim zakresie dotychczasowe orzecznictwo TSUE, sądów okręgowych i KIO będzie miało zastosowanie przy korzystaniu z nowo wprowadzonego przepisu (art. 24 ust. 2a pzp).

Drugi wykład dotyczył nowego progu stosowania ustawy, wprowadzonego nowelizacją z 7 lutego 2014 r. Temat ten zaprezentowała Halina Olszowska, omawiając prawa i obowiązki zamawiającego przy wydatkowaniu środków publicznych do progu 30 000 euro. Wskazała m.in. na konieczność przestrzegania zasad wydatkowania środków publicznych, sprecyzowanych głównie w ustawie o finansach publicznych, gdzie ustalono konkretne kryteria realizacji wydatków, o których musi pamiętać każda instytucja wydatkująca środki publiczne. Instytucje te muszą też przestrzegać niektórych zapisów pzp, np. art. 32–34 (ponieważ mimo wyłączenia wydatków do 30 000 euro spod reżimu stosowania ustawy, wydatki te – zgodnie z art. 2 pkt 13 – są również zamówieniami publicznymi). Prelegentka omówiła podstawowe elementy stosowanych wewnętrznych regulaminów udzielania „małych zamówień”, a także zagadnienie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Kolejne dwa wykłady zostały wygłoszone przez dr. Włodzimierza Dzierżanowskiego, który w pierwszej kolejności omówił zakres stosowania nowych dyrektyw zamówieniowych i wytycznych KE w prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na gruncie pzp i poza ustawą. Prelegent mówił m.in. o konieczności stosowania w pierwszej kolejności prawa pierwotnego Unii Europejskiej, jak również o tzw. soft law. Wykład stanowił swoistą charakterystykę najważniejszych zapisów dotyczących m.in.: stosowania wyłącznego kryterium ceny, zawierania umów ramowych czy zamówień in-house, wskazanych głównie w nowej dyrektywie klasycznej.

Podczas kolejnego wykładu prelegent omówił zmiany wprowadzone do pzp ostatnią nowelizacją. Wystąpienie to stanowiło prezentację i analizę zapisów związanych z następującymi zagadnieniami: zamówienia na usługi nieproprytetowe, tajemnica przedsiębiorstwa, wykluczanie z postępowania, korzystanie z potencjału podmiotów trzecich, zatrudnianie na podstawie umowy o pracę, upowszechnianie przez Prezesa UZP wzorów dokumentów, zatrzymanie wadium, badanie ofert pod kątem ceny rażąco niskiej, stosowanie kryteriów społecznych i dotyczących innowacyjności, waloryzacja wynagrodzenia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne