Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Oferta równoważna

Data publikacji: 02-12-2009 Autor: Dariusz Wieczorek

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących elementów dla niego istotnych pod względem równoważności zaproponowanych materiałów.

Zgodnie z zapisami art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych, zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, z tym że nie może w ten sposób utrudniać uczciwej konkurencji. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką, przedmiot zamówienia opisywany jest za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z dopuszczeniem rozwiązania równoważnego.

 

Sprzęt proponowany w ofercie równoważnej nie musi cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Istota dopuszczenia rozwiązań równoważnych powinna sprowadzać się do oceny celu, jaki zamawiający chce uzyskać poprzez postępowanie przetargowe. Nie może wiązać się jedynie ze szczegółowym badaniem zestawienia parametrów technicznych pod kątem rozbieżności „wzorcowego” urządzenia z równoważnym, zaoferowanym w ofercie.

 

Przepisy pzp nie zawierają obowiązku opisania dopuszczalnego zakresu równoważności ofert, co jednak nie zwalnia zamawiającego z jasnego i precyzyjnego określenia oczekiwanych parametrów technicznych oraz rozwiązań. Jedynie taki opis przedmiotu zamówienia pozwala na traktowanie wszystkich wykonawców na równych zasadach, zapewniając uczciwą konkurencję. Rozwiązania równoważne w niczym nie różnią się od innych wymagań i tak samo powinny być też traktowane.

 

  • Wyrok KIO z dnia 6 sierpnia 2009 r. (KIO/UZP 967/09)

 

Bez doprecyzowania zakresu wymaganej równoważności zamawiający nie jest w stanie ocenić zaproponowanych zamienników pod kątem ich równoważności, dlatego konieczne jest określenie minimalnych wymagań technicznych w zakresie parametrów oferowanych wyrobów.

Postępowanie, prowadzone przez uniwersytet, dotyczyło dostawy sprzętu komputerowego. Wykonawca X złożył protest na wybór oferty firmy Y, z uwagi na naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, bowiem – jego zdaniem – treść oferty wykonawcy Y nie odpowiadała treści siwz. Według protestującego zaoferowana przez firmę Y drukarka nie spełniała podstawowych parametrów siwz, gdyż pomimo iż zamawiający dopuścił składanie ofert równoważnych w odniesieniu do wskazanego modelu wzorcowego drukarki HP, zaoferowany produkt powinien odpowiadać mu standardem w zakresie wymogów technicznych, użytkowych i jakościowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne