Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Źródło korzyści czy konflikt interesów?

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Adam Kotas

Nowym zadaniom, jakie stawiane są przed jst, nie zawsze towarzyszy dostęp do nowych środków finansowych. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne.

Istniejąca na świecie tendencja do decentralizowania władzy oraz prywatyzowania gospodarki, w tym również prywatyzowania zadań publicznych, przyczynia się do coraz większej powszechności procesów współdziałania sektorów publicznego i prywatnego. Podejmowanie projektów inwestycyjnych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest w Polsce i w wielu innych krajach (szczególnie w krajach tzw. gospodarek wschodzących) zjawiskiem stosunkowo nowym. W naszym kraju, mimo dużej luki w zakresie infrastruktury zarówno technicznej, jak i społecznej, liczba zrealizowanych projektów w PPP jest nadal uznawana za zdecydowanie zbyt małą.

Kłopoty finansowe

Inwestycje rzeczowe realizowane przez jednostki sektora publicznego często napotykają na barierę finansową. Permanentny brak publicznych środków inwestycyjnych, a także szereg korzyści pozafinansowych wynikających ze wzajemnej współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego stały się jednym z głównych powodów rozwoju koncepcji PPP. Ma ona ułatwić jednostkom publicznym realizację podstawowych zadań oraz zwiększyć skuteczność i opłacalność podejmowanych przez nie działań. Podkreślenia wymaga fakt, że skłonność podmiotów publicznych do realizacji zadań inwestycyjnych w formule PPP ma uzasadnienie nie tylko finansowe. Celem wzajemnej współpracy jest wykorzystanie doświadczeń, umiejętności oraz zasobów kapitałowych sektora prywatnego, a także podział ryzyka związanego z realizacją inwestycji, zgodny z ich przygotowaniem do kontrolowania określonych kategorii ryzyka. Możliwość przeniesienia ryzyka na partnerów prywatnych, w połączeniu z ich znacznie lepszym przygotowaniem do prowadzenia działalności gospodarczej, jest podstawowym źródłem korzyści dla interesu publicznego, jakich sektor publiczny nie jest w stanie uzyskać, wykonując zadania publiczne we własnym zakresie. Zaangażowanie kapitału prywatnego i jego know-how uważane jest zatem za potencjalny sposób zaspokojenia rosnących wymagań społecznych w zakresie ilości i jakości świadczonych usług publicznych.

Nowym zadaniom, jakie stawiane są jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: jst), nie zawsze towarzyszy dostęp do nowych środków finansowych. Fakt ten nie oznacza jednak, że są one zwolnione z odpowiedzialności za świadczenie usług użyteczności publicznej. Powstaje zatem konieczność pozyskania środków na te zadania. Niewystarczający dopływ dochodów w połączeniu z rosnącymi potrzebami inwestycyjnymi zwykle skutkuje deficytem budżetowym w jst. Rozwiązaniem przedstawionych problemów może być współpraca sektora publicznego z – dysponującym zasobami kapitałowymi – sektorem prywatnym.

Motywacje

Dla sektora publicznego głównym celem współpracy z sektorem prywatnym jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych, podczas gdy inwestorzy prywatni podejmują współpracę, kierowani chęcią uzyskania satysfakcjonującej ich stopy zwrotu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne