Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Treść oferty

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   dostawa   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

Jak podkreśla się w orzecznictwie, zakres wymaganej treści oferty wynika z postanowień siwz. To zamawiający określa elementy, które są dla niego istotne i które będą podstawą do merytorycznej oceny zgodności złożonej oferty z jego wymaganiami.


Zamawiający wymagał od wykonawców podania w wykazie asortymentu wyłącznie typu/modelu/nazw producenta oferowanych urządzeń (opis parametrów technicznych i funkcjonalnych nie był wymagany). Jeden z wykonawców nie wskazał tych informacji dla jednego ze znaczących w jego kalkulacji urządzeń. Czy brak takich informacji można zakwalifikować jako „nieistotną omyłkę”, podlegającą poprawie na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp?

Zamawiający wyraźnie określił, że wymaga od wykonawców podania wyłącznie typu/modelu/nazw producenta oferowanych urządzeń, bez opisu technicznego tych urządzeń. Przez wyspecyfikowanie tych danych wykonawca wprost wskazywał, co dostarczy zamawiającemu w ramach realizacji zamówienia. Dane te pozwalały zamawiającemu nie tylko na identyfikację oferowanych urządzeń, lecz także na ocenę spełnienia istotnych warunków zamówienia określonych w siwz. Należy podkreślić, że wykaz oferowanych urządzeń odnosi się bezpośrednio do przedmiotu przyszłego zobowiązania wykonawcy, dookreślając i uszczegóławiając jego zakres. Jest częścią oferty rozumianej jako oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. Aby zamawiający mógł na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp poprawić niezgodność oferty z siwz, musi rozstrzygnąć, czy taka poprawa nie doprowadzi do istotnej zmiany treści oferty. Zgodnie z orzeczeniem Izby z 26 lutego 2013 r. (KIO 354/13) o istotności zmiany treści oferty każdorazowo decydują okoliczności konkretnej sprawy. Ważne jest, na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty, a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę. Brak wskazania i skonkretyzowania istotnego elementu przedmiotu dostawy należy uznać za niezgodność treści oferty z siwz, polegającą na niewłaściwym – tzn. niezgodnym z wymaganiami siwz – opisaniu przedmiotu dostawy. Takiego braku nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, ponieważ wskazanie jednego z głównych elementów zamówienia dopiero w trakcie oceny ofert doprowadziłoby do zdefiniowania oferty na nowo (zob. np. wyroki: z 29 czerwca 2011 r., KIO 1292/11; z 27 stycznia 2012 r., KIO 82/12; z 13 czerwca 2012 r., KIO 1122/12).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne