Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Korekty finansowe w projektach unijnych

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Kinga Cekiera
Tagi:    korekty finansowe

Kwestionowanie zasadności nałożenia korekt w ramach skarg do sądów administracyjnych jest problematyczne w sytuacjach, gdy została nałożona korekta finansowa, a nie dochodzi do refundacji wydatków ze środków unijnych.

Zbliżający się koniec perspektywy finansowej 2007–2013 wiąże się ze wzmożonymi kontrolami projektów współfinansowanych ze środków unijnych, prowadzonymi przez właściwe instytucje. W przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych skutkiem tych kontroli może być nałożenie sankcji na beneficjentów w postaci korekt finansowych. W sytuacji gdy w związku z nałożeniem korekty finansowej wydawana jest następnie decyzja administracyjna w przedmiocie zwrotu środków, możliwe jest kwestionowanie zasadności nałożenia korekty finansowej przed wojewódzkim sądem administracyjnym w ramach skargi wnoszonej na decyzję o zwrocie.

Brak refundacji a korekta

Problem pojawia się w sytuacji, gdy nie doszło do refundacji wydatków poniesionych przez beneficjenta ze środków unijnych, a w związku z naruszeniami prawa zamówień publicznych właściwa instytucja nałożyła na beneficjenta korektę finansową. W takim bowiem przypadku nie ma podstaw do wydania decyzji o zwrocie środków na podstawie art. 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Niejasne jest, czy istnieje wówczas możliwość zaskarżenia wadliwego rozstrzygnięcia właściwej instytucji w przedmiocie nałożenia korekty finansowej do wojewódzkiego sądu administracyjnego (dalej: WSA).

Artykuł 26 ust. 1 pkt 15a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: uzppr) wskazuje, że do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (dalej: rozporządzenie). Użyty w art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr zwrot „nakładanie korekt finansowych” wskazuje na władcze kompetencje instytucji zarządzającej, zakładające jednostronne działanie względem beneficjenta. W uzppr nie wskazano jednak trybu, w jakim ma zostać zrealizowane to zadanie, w szczególności co do formy nałożenia korekty. W zakresie natomiast odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi uzppr wyraźnie przewiduje wydawanie decyzji administracyjnych (art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr). Ma to istotne znaczenie dla możliwości stosowania przez beneficjenta środków odwoławczych w odniesieniu do rozstrzygnięć instytucji zarządzającej.

Wniesienie skargi do WSA

W przypadku wydania przez instytucję zarządzającą decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu środkó­w beneficjent ma prawo do odwołania, a kolejno prawo do zaskarżenia decyzji II instancji do WSA. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia przez WSA – również prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA). Jednak w przypadku rozstrzygnięć w przedmiocie ustalania i nakładania korekt finansowych zagadnienie dotyczące tego, czy beneficjentowi przysługują wskazane uprawnienia, wynikające z postępowania sądowoadministracyjnego, jest kwestionowane.

Zatem mimo że zwrot środków i korekta finansowa w sensie ekonomicznym mają podobny efekt (prowadzą do pomniejszenia środków, którymi dysponuje lub mógłby dysponować beneficjent), to stanowią one odmienne instytucje, do których stosuje się odrębne procedury związane z usuwaniem nieprawidłowości.

Zagadnieniami tymi zajmowały się sądy administracyjne w sprawach rozpoznawanych na tle decyzji o zwrocie środków. W większości tych spraw, na etapie zaskarżania decyzji w przedmiocie zwrotu środków, kwestionowana jest także zasadność ustalenia korekty finansowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne