Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia na usługi pocztowe

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Paweł Granecki
Autor: Rys. B. Brosz

W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej.

Na gruncie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w szczególności art. 22 ust. 4 i 5, zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny oraz związany z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie warunki powinny mieć charakter minimalny, czyli powinny zostać określone na takim poziomie, aby zapewnić uczestnictwo w postępowaniu wszystkim wykonawcom, którzy gwarantują należyte wykonanie zamówienia.

Zmiana stanu prawnego

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału jest szczególnie częstym powodem sporów między potencjalnymi wykonawcami a zamawiającymi w postępowaniach na usługi pocztowe. Wynika to ze zmiany stanu prawnego, która nastąpiła na skutek wejścia w życie 1 stycznia 2013 r. nowej ustawy – Prawo pocztowe (dalej: prawo pocztowe). Przepisy tej ustawy wprowadziły instytucję operatora wyznaczonego, czyli takiego operatora pocztowego, który jest zobowiązany do świadczenia usług powszechnych. Dotychczas jedynym podmiotem, którego obowiązkiem ustawowym było świadczenie tego typu usług, był operator publiczny, czyli Poczta Polska S.A. Obecnie, na skutek wejścia w życie nowej ustawy, dostęp do rynku pocztowego mają również inni operatorzy pocztowi.

Zgodnie z przepisami prawa pocztowego funkcję operatora wyznaczonego ma pełnić jeden operator pocztowy wyłoniony w drodze konkursu. Obecnie przez okres 3 lat, do końca 2015 r., funkcję tę pełni dotychczasowy operator publiczny, tj. Poczta Polska S.A.

Prawo pocztowe a zamówienia publiczne

Wraz z wprowadzeniem nowego prawa pocztowego nastąpiły zasadnicze zmiany dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe. Dotychczas zamawiający udzielali tego typu zamówień w trybach niekonkurencyjnych ze względu na funkcjonowanie jednego operatora publicznego.

Obecnie, w związku z otworzeniem rynku pocztowego na konkurencję, zamawiający są zobowiązani uwzględnić również uczestnictwo pozostałych operatorów pocztowych w postępowaniach. Dodatkowo przejściowy i stosunkowo krótki okres funkcjonowania obecnego operatora wyznaczonego utrudnia w pewnym stopniu planowanie zamówień.

Na skutek wprowadzonych zmian zamawiający w przypadku potrzeby udzielenia zamówienia na usługi pocztowe są zobowiązani do zastosowania trybów konkurencyjnych. Wiąże się to zatem z określeniem takich warunków udziału w postępowaniu, które z jednej strony będą odzwierciedlać uzasadnione potrzeby zamawiającego, a z drugiej będą odpowiadać wymaganiom wskazanym w art. 22 ust. 4 i 5 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne