Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Przetargi „śmieciowe” – warunki udziału

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Agnieszka Dylong

W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców wskazówki.

Już ponad rok minął od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: uucpg), która nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Część gmin w najbliższym czasie będzie się przygotowywać do udzielenia kolejnego zamówienia, gdyż wielu zamawiających, z obawy przed nieznanym przedmiotem zamówienia, zawierało z wykonawcami krótkie, pilotażowe umowy, na okres 1,5 roku – 2 lata. Obecnie, opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), zamawiający mają dużo łatwiejsze zadanie niż przed 1 lipca 2013 r. Bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) odpowiedziało bowiem na szereg kontrowersyjnych zagadnień, dzięki czemu stanowi istotną wskazówkę odnośnie do tego, w jaki sposób zamawiający powinni formułować warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a także kiedy wykonawca ma prawo kwestionować wymagania gmin jako nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Wspomniane warunki i dotyczące ich orzecznictwo stanowią przedmiot niniejszego artykułu.

Posiadanie uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Omawiając warunek związany z posiadanymi uprawnieniami (wskazany w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp), należy zauważyć, że znaczna część zamawiających, którzy prowadzili postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wymagała, aby wykonawca był wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b ust. 2 uucpg). Wymóg ten jest zasadny. W świetle stanowiska KIO wykonawca na dzień składania ofert powinien być wpisany do rejestru (nawet jeśli zamawiający nie wskazał tego wprost w warunkach udziału w postępowaniu).

 

  • Wyrok KIO z 7 czerwca 2013 r. (KIO 1231/13)


„Izba nie podziela również poglądu Przystępującego i Zamawiającego, iż żądanie na etapie postępowania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogłoby stanowić naruszenia art. 7 oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. (…) Ustalenie (…), iż Przystępujący na dzień składania ofert (…) nie uzyskał wpisu do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy N., powoduje, iż złożone przez niego w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jest niezgodne z rzeczywistością, co wpisuje się wprost w hipotezę normy prawnej uregulowanej w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp”.

Ponieważ w przetargach „śmieciowych” bardzo często wykonawcy składają ofertę wspólną (w ramach konsorcjum), warto wiedzieć, że dla wykazania posiadania uprawnień wystarczy, by spełniał je jeden z konsorcjantów (który faktycznie będzie wykonywał działalność, dla której konieczne jest posiadanie uprawnień).

 

  • Wyrok KIO z 5 kwietnia 2013 r. (KIO 668/13)


„(…) wystarczającym jest, gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie wykonywał działalność wymagającą zezwolenia albo licencji, legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami, aby uznać, że całe konsorcjum spełnia powyższy warunek i nie podlega wykluczeniu, nawet w sytuacji, gdy inni członkowie konsorcjum stosownych uprawnień nie posiadają”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne