Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Przetargi „śmieciowe” – warunki udziału

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Agnieszka Dylong

W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców wskazówki.

Już ponad rok minął od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: uucpg), która nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Część gmin w najbliższym czasie będzie się przygotowywać do udzielenia kolejnego zamówienia, gdyż wielu zamawiających, z obawy przed nieznanym przedmiotem zamówienia, zawierało z wykonawcami krótkie, pilotażowe umowy, na okres 1,5 roku – 2 lata. Obecnie, opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), zamawiający mają dużo łatwiejsze zadanie niż przed 1 lipca 2013 r. Bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) odpowiedziało bowiem na szereg kontrowersyjnych zagadnień, dzięki czemu stanowi istotną wskazówkę odnośnie do tego, w jaki sposób zamawiający powinni formułować warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a także kiedy wykonawca ma prawo kwestionować wymagania gmin jako nieadekwatne do przedmiotu zamówienia. Wspomniane warunki i dotyczące ich orzecznictwo stanowią przedmiot niniejszego artykułu.

Posiadanie uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Omawiając warunek związany z posiadanymi uprawnieniami (wskazany w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp), należy zauważyć, że znaczna część zamawiających, którzy prowadzili postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wymagała, aby wykonawca był wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b ust. 2 uucpg). Wymóg ten jest zasadny. W świetle stanowiska KIO wykonawca na dzień składania ofert powinien być wpisany do rejestru (nawet jeśli zamawiający nie wskazał tego wprost w warunkach udziału w postępowaniu).

 

  • Wyrok KIO z 7 czerwca 2013 r. (KIO 1231/13)


„Izba nie podziela również poglądu Przystępującego i Zamawiającego, iż żądanie na etapie postępowania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogłoby stanowić naruszenia art. 7 oraz art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. (…) Ustalenie (…), iż Przystępujący na dzień składania ofert (…) nie uzyskał wpisu do działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy N., powoduje, iż złożone przez niego w ofercie oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jest niezgodne z rzeczywistością, co wpisuje się wprost w hipotezę normy prawnej uregulowanej w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp”.

Ponieważ w przetargach „śmieciowych” bardzo często wykonawcy składają ofertę wspólną (w ramach konsorcjum), warto wiedzieć, że dla wykazania posiadania uprawnień wystarczy, by spełniał je jeden z konsorcjantów (który faktycznie będzie wykonywał działalność, dla której konieczne jest posiadanie uprawnień).

 

  • Wyrok KIO z 5 kwietnia 2013 r. (KIO 668/13)


„(…) wystarczającym jest, gdy jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie wykonywał działalność wymagającą zezwolenia albo licencji, legitymuje się odpowiednimi uprawnieniami, aby uznać, że całe konsorcjum spełnia powyższy warunek i nie podlega wykluczeniu, nawet w sytuacji, gdy inni członkowie konsorcjum stosownych uprawnień nie posiadają”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne