Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zapisy siwz wiążą też zamawiającego

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

W procesie wyboru wykonawcy zamówienia zamawiający musi się kierować literalnymi zapisami specyfikacji, którą sam sporządził, i stosować je jednakowo do wszystkich wykonawców.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz lub specyfikacja) jest podstawowym dokumentem w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zawiera opis zamawianej usługi, dostawy lub roboty budowlanej oraz oczekiwania zamawiającego odnośnie do potencjału i doświadczenia wykonawcy, któremu zamawiający zamierza zlecić wykonanie zamówienia. Na bazie informacji zawartych w siwz wykonawcy przygotowują oferty, udowadniając, że spełniają wskazane przez zamawiającego warunki, i oferują wykonanie pożądanego przez niego zamówienia.

Specyfikacja jako oświadczenie woli

Szczegółowe informacje, jakie musi zawierać każda specyfikacja, wskazane są w art. 36 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Ranga siwz jest nie do przecenienia, na co wielokrotnie zwracała uwagę Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO lub Izba).

 

  • Wyrok KIO z 31 marca 2014 r. (KIO 503/14)


„(…) specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określa ona wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z przystąpienia do postępowania. Jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala wykonawcom dowiedzieć się, czego dokładnie oczekuje od nich zamawiający, czy są w stanie wykonać dane zamówienie oraz jakie są warunki udziału w postępowaniu. Stanowi ona oświadczenie woli zamawiającego, które podlega wykładni przy zastosowaniu zasad określonych w art. 65 Kodeksu cywilnego”.

Wykładnię artykułu 65 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) przybliża orzecznictwo Sądu Najwyższego (dalej: SN), który wskazuje, że wykładni umów należy dokonywać w dwóch fazach. W pierwszej należy wziąć pod uwagę literalne brzmienie zapisu i ustalić, czy obie strony umowy przypisywały oświadczeniom woli to samo znaczenie. W przypadku rozbieżności w rozumieniu zapisów umowy przez jej strony należy przejść do fazy drugiej i ustalić, jak adresat oświadczenia je zrozumiał, a jak powinien zrozumieć (zob. m.in.: uchwała SN z 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/05; wyrok SN z 24 maja 2005 r., V CK 655/04).


Artykuł 65 kc

§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.


  • Wyrok SN z 24 maja 2005 r. (V CK 655/04)


„W odniesieniu do oświadczeń woli składanych w formie pisemnej sens tych oświadczeń ustala się, przede wszystkim przyjmując za podstawę wykładni tekst dokumentu, a zatem w pierwszej kolejności odwoływać się należy do językowych reguł znaczeniowych przy uwzględnieniu kontekstu i związków treściowych w tym dokumencie występujących, przy czym uwzględniać należy także okoliczności, w jakich oświadczenie zostało złożone, o ile dokument obejmuje takie informacje oraz cel oświadczenia wskazany w tekście dokumentu lub zrekonstruowany na podstawie zawartych w nim postanowień”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne