Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zgodność treści oferty z siwz

Data publikacji: 01-10-2014 Autor: Mariusz Partyka
Autor: Rys. J. Boguś

Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w art. 87 pzp.

Ponieważ ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie definiuje pojęcia oferty, należy, opierając się na art. 14 pzp, sięgnąć do ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc), gdzie w art. 66 § 1 wskazano, że oferta to oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy, zawierające istotne postanowienia tej umowy. Doktryna prawa cywilnego precyzuje, że przez to pojęcie należy rozumieć przedmiotowo istotne elementy umowy, a więc te jej postanowienia, które decydują o istocie danej umowy (tzw. essentialia negotii)1. Elementy te zależą od rodzaju umowy, od tego, czy chodzi o dostawę, usługę, czy o robotę budowlaną, od tego, czy przedmiotem dostawy jest rzecz, czy prawo, oraz od wielu innych kwestii.

Definicje

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) doprecyzowuje definicję oferty z kc.

 

  • Wyrok z 10 stycznia 2013 r. (KIO 2845/12)


„(…) pomiędzy treścią oferty i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istnieć powinna tożsamość merytoryczno-funkcjonalna. (…) zakres i sposób realizacji świadczenia musi być zgodny z zakresem i sposobem dookreślonym przez Zamawiającego w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (zob. też wyroki KIO: z 26 maja 2014 r., KIO 883/14, KIO 900/14, KIO 904/14, KIO 905/14; z 28 kwietnia 2011 r., KIO 788/11; z 14 czerwca 2011 r., KIO 1125/11).

Zakres i sposób świadczenia oznacza zobowiązanie wykonawcy do określonego zachowania, stosownie do tego, jak zostało ono opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Definicja ta znajdzie zastosowanie we wszystkich trybach, w których dochodzi do złożenia oferty, z wyjątkiem aukcji elektronicznej i licytacji elektronicznej, gdzie ustawa inaczej reguluje tę kwestię. Z kolei w przypadku zamówienia z wolnej ręki oraz konkursu ofert nie pojawia się w ogóle instytucja złożenia oferty (zob. wyrok KIO z 28 marca 2013 r., KIO 572/13). Zdarza się również, że KIO posługuje się pojęciem wymagań formalnych albo formalno-porządkowych siwz (odnoszących się do formy oferty), odróżniając je od wymagań merytorycznych, czyli dotyczących treści oferty (zob. wyrok KIO z 3 czerwca 2014 r., KIO 981/14). Koncepcja ta nie jest jednak wystarczająco precyzyjna, brak jej również powiązania z normą wynikającą z art. 14 pzp w związku z art. 66 § 1 kc. Wydaje się więc, że należy treść oferty po prostu utożsamiać z zakresem i sposobem realizacji świadczenia wykonawcy.

Elementy treści oferty

W celu określenia, które z elementów siwz regulują zakres lub sposób realizacji świadczenia, należy każdorazowo przeanalizować wymagania zamawiającego. Spośród wskazanych w art. 36 pzp elementów będą to z pewnością treść opisu przedmiotu zamówienia, w tym podanie przez wykonawcę nazwy oferowanego przedmiotu zamówienia lub jego elementów (zob. wyrok KIO z 13 maja 2014 r., KIO 816/14)2 oraz termin realizacji zamówienia. Konkretne zapisy istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólnych warunków umowy czy wzoru umowy, wymagają każdorazowo analizy pod kątem tego, czy dotyczą one zakresu lub sposobu realizacji świadczenia. Zawsze elementem treści oferty będzie cena. W niektórych przypadkach będzie nim także sposób obliczenia ceny oferty (lecz np. w procedurach, w których przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane – nie, ponieważ w tym przypadku kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy; zob. m.in. wyrok KIO z 16 kwietnia 2014 r., KIO 685/14). Różnie może być też z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w zależności od roli, jaką przypisano temu dokumentowi w świetle postanowień siwz (zob. wyrok KIO z 17 lutego 2014 r., KIO 188/14, gdzie wskazano również, jak można rozstrzygnąć tę kwestię).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne