Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Przeglądy techniczne i naprawy samochodów

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Agnieszka Biszewska

Usługi związane z serwisem i pracami konserwacyjnymi pojazdów należy uznać za usługi powtarzające się okresowo. Nie jest bowiem możliwe jednorazowe spełnienie świadczenia bez uszczerbku dla celu realizacji zamówienia.

Ustalenie wartości zamówienia stanowi jedną z ważniejszych czynności zamawiającego podejmowanych w trakcie przygotowania każdego postępowania o udzielenie zamówienia. Ma ona zasadniczy wpływ na sposób dalszego prowadzenia postępowania. W tym zakresie szczególnej analizie poddać należy art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

W ustawie nie zdefiniowano jednak pojawiającego się w art. 32 ust. 1 pzp pojęcia „należyta staranność” i nie wskazano, jakie usługi lub dostawy należy uznać za – wspomniane w art. 34 ust. 1 – powtarzające się okresowo. W celu wyjaśnienia tych pojęć należy się odnieść do doktryny prawa cywilnego, do której odwołuje się art. 14 pzp, stanowiący, że w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc).

 

„Dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo” jest pojęciem szerszym, obejmującym z założenia więcej niż jeden stosunek zobowiązaniowy.

Należyta staranność dłużnika, zgodnie z art. 355 kc, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określana jest przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Przez pojęcie zachowania należytej staranności należy rozumieć sposób postępowania dłużnika podczas wykonywania zobowiązania, odpowiadający wymaganiom zawartym w obiektywnym wzorcu postępowania, który jest tworzony na tle danego stosunku zobowiązaniowego. Kwestia niezachowania należytej staranności może być rozpatrywana wówczas, gdy zachowanie dłużnika było odstępstwem od tak ukształtowanego wzorca. Stanowi to podstawę do rozważenia, czy możliwe jest postawienie dłużnikowi zarzutu winy1.

Dostawy i usługi realizowane w sposób powtarzalny

Doktryna prawa cywilnego również nie rozstrzyga, czym są dostawy i usługi powtarzające się okresowo, definiuje jednak pojęcie świadczeń okresowych. Świadczenia okresowe dotyczą świadczeń w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego, natomiast termin „dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo” jest pojęciem szerszym, obejmującym z założenia więcej niż jeden stosunek zobowiązaniowy. Świadczenia okresowe zostały zdefiniowane jako czynności powtarzane cyklicznie, tj. powtarzające się w ściśle określonych, niekoniecznie jednakowych odstępach czasu, realizowane więcej niż jednokrotnie. Pojedyncze świadczenie okresowe ma co prawda samoistny charakter, jednak jest tylko jednym ze składników danego stosunku zobowiązaniowego, którego zakres wyznacza czas trwania tego stosunku. To odróżnia świadczenie okresowe od świadczenia jednorazowego rozłożonego na raty, w przypadku którego czynnik czasu nie ma wpływu na rozmiar świadczenia i którego zakres jest z góry określony, a poszczególne, realizowane sukcesywnie raty składają się na z góry określoną całość2. „W przypadku świadczeń powtarzających się okresowo bardzo istotne znaczenie ma również fakt, iż istotną część tych świadczeń charakteryzuje brak możliwości ich skumulowania i wykonania jednorazowo bez szkody dla zamierzonego efektu ich realizacji”3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne