Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ujawnianie treści oferty

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Piotr Schmidt

Zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Ustawodawca nie wskazuje jednak zamawiającemu terminu wstępnej weryfikacji ofert pod kątem treści zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Jawność oferty jest jedną z form realizacji zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie są spójne w kwestii momentu, w którym oferta staje się jawna.

Interpretacja formalna i funkcjonalna

Samo pojęcie oferty zostało zaadaptowane na grunt pzp z ustawy – Kodeks cywilny, gdzie w art. 66 § 1 wskazano, że jest to oświadczenie woli zawarcia umowy. Zgodnie z art. 82 pzp wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej (wyjątkiem od tej zasady jest oferta składana w trybie licytacji elektronicznej: nie ma ona formy pisemnej, a każdy wykonawca, deklarując kolejne postąpienia, składa w istocie kolejne oferty). Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warto zwrócić uwagę, że pzp nie daje odpowiedzi na pytanie, czy ofertą jest sam formularz ofertowy, czy też ten formularz wraz z dokumentami składanymi przez wykonawcę. Innymi słowy, nie precyzuje, czy ofertę należy interpretować formalnie, czy funkcjonalnie. Formalnie rzecz ujmując, ofertą jest jedynie formularz ofertowy, czyli dane, które ujawnia się w chwili otwarcia ofert, a więc nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, które muszą zostać uwidocznione we właściwej formie. W rozumieniu funkcjonalnym ofertą jest wszystko to, co – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie lub zaproszenie – składa wykonawca, który chce zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego. W opinii autora słuszna jest interpretacja funkcjonalna, ponieważ bez dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, jakie zgodnie z wymaganiami zamawiającego wykonawca ma złożyć, nie można oferty rzetelnie zweryfikować. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) zdaje się potwierdzać to podejście.

 

  • Wyrok KIO z 27 stycznia 2014 r., (KIO 95/14)


„W systemie zamówień publicznych pojęcie «oferta» bywa również traktowane funkcjonalnie i odnosi się do pisemnego oświadczenia woli wykonawcy oraz składanych wraz z tym oświadczeniem załączników”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne