Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Podmiot trzeci na placu budowy

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz   referencje   podmiot trzeci

Zamawiający zobowiązany jest zbadać sytuację podmiotową danego wykonawcy i jego potencjał nie tylko na etapie oceny złożonych ofert, lecz również w toku realizacji zamówienia.

Z dostępnego już kilkuletniego piśmiennictwa i orzecznictwa zamieszczanego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wynika – i nie jest to kwestionowane – że wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na okres wykonywania zamówienia. Wykonawca, w celu udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania. Zobowiązanie to musi potwierdzić rzeczywistą możliwość dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy wykonywaniu zamówienia. Badanie realności udostępnienia i ustalenie, czy sposób udostępnienia tych zasobów (tego potencjału) jest wystarczający, to już wyłączne uprawnienie zamawiającego. W jaki sposób zamawiający będzie to czynił w praktyce, zależy oczywiście od rodzaju udostępnianych zasobów. Sprawdzenie i potwierdzenie realności przyszłego udostępnienia zasobów na etapie badania i oceny ofert to jednak dopiero początek pracy zamawiającego. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego musi nastąpić etap kolejny: sprawdzenie, czy zasób ten rzeczywiście został oddany do dyspozycji wykonawcy, na jakich zasadach i czy sposób jego udostępnienia był wystarczający.

Zasób w postaci wiedzy i doświadczenia

Kwestia dotycząca tego, czy podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie musi być podwykonawcą, zawsze zależy od specyfiki konkretnego zamówienia. Nie powinno być kwestionowane, że w każdym przypadku podmiot trzeci składa zobowiązanie, iż oddaje do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wsparcie wykonawcy, który nie ma doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonania zamówienia, nie może jednak polegać tylko na udostępnieniu tych zasobów w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu (np. przez udostępnienie referencji lub złożenie innych oświadczeń). Taki niedoświadczony i nieposiadający wiedzy wykonawca potrzebuje wsparcia również na etapie wykonania zamówienia. Wynika to z ogólnych zasad prawa zamówień publicznych, stanowiących, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania (art. 22 ust. 1 pzp). Sprawdzanie wiedzy i doświadczenia potencjalnych wykonawców nie stanowi więc celu samego w sobie, tylko ma dać gwarancję zamawiającemu, że zamówienie wykonane zostanie przez podmiot, który w rozumieniu pzp jest zdolny do jego wykonania. W związku z tym nie wystarczy udostępnić referencji należytego wykonania przez podmiot trzeci, podmiot ten ma obowiązek udostępnić swoje zasoby na czas realizacji zadania, czyli oddać je do dyspozycji wykonawcy zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podczas jego realizacji. Jak już wskazano, ocenę realności tego udostępnienia ustawodawca pozostawia zamawiającemu (zob. wyrok KIO z 30 października 2012 r., KIO 2289/12).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne