Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Społeczne zamówienia publiczne w UE

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Paweł Nowicki

Komisja Europejska zaleca m.in. wspieranie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, a także promowanie szerszego udziału MŚP w rynku zamówień publicznych.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, nazywane również społecznymi zamówieniami publicznymi, zgodnie z definicją wskazaną przez Komisję Europejską1 są zamówieniami, które biorą pod uwagę takie aspekty, jak: możliwości zatrudnienia, godną pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, integrację społeczną, równość szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, zrównoważony rozwój (w tym kwestie etycznego handlu), szersze dobrowolne przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR), przy jednoczesnym uwzględnianiu zasad wynikających z prawa pierwotnego Unii Europejskiej (przede wszystkim z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz z tzw. dyrektyw zamówieniowych.

Znaczenie pojęć zawartych w definicji

Aspekty wskazane w definicji zamówień publicznych społecznie odpowiedzialnych Komisja rozwija jedynie hasłowo. Przez pojęcie promowania możliwości zatrudnienia rozumie przede wszystkim promowanie zatrudnienia młodzieży, osób długoterminowo bezrobotnych, osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, jak również promowanie równości płci, różnorodności oraz możliwości zatrudnienia osób z grup w niekorzystnej sytuacji (np. osób z niskim wykształceniem). Promowanie godnej pracy oznacza dla Komisji Europejskiej zgodność z podstawowymi standardami zatrudnienia (np. zakaz pracy przymusowej), zapewnienie godnej płacy, zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, dialog społeczny, dostęp do szkoleń, dostęp do ochrony socjalnej etc.

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne muszą być również zgodne z prawami społecznymi i prawem pracy, a więc mają promować m.in. przestrzeganie przepisów krajowych poszczególnych państw członkowskich UE i układów zbiorowych zgodnych z prawem unijnym, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, w szczególności w zakresie wynagrodzenia, przestrzeganie norm BHP oraz zwalczanie dyskryminacji. Zamówienia takie powinny wspierać tzw. „włączenie społeczne”, polegające chociażby na wspieraniu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Również opis przedmiotu zamówienia w niektórych przypadkach musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych – „dostępność i projektowanie dla wszystkich” oznacza obowiązkowe klauzule w specyfikacji technicznej, dotyczące zapewnienia takim osobom dostępu do usług publicznych, budynków publicznych, transportu publicznego oraz usług z sektora ICT (ang. Information and Communication Technologies).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne