Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zamówienia społecznie odpowiedzialne a prawo polskie

Data publikacji: 01-09-2014 Autor: Grzegorz Mazurek
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiający ma możliwość zawarcia w siwz takich postanowień, które będą się odnosić do tzw. klauzul społecznych. Przepisy „społecznościowe” mogą być wykorzystane również na etapie badania i oceny ofert.

Przez społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, określane często w skrócie jako SOZP, należy rozumieć takie zamówienia publiczne, w ramach których brane jest pod uwagę co najmniej jedno z następujących kryteriów społecznych:

 

  1. możliwość zatrudnienia;
  2. godna praca;
  3. zgodność z prawami społecznymi i z prawem pracy;
  4. integracja społeczna (w tym także osób niepełnosprawnych);
  5. równość szans;
  6. dostępność;
  7. projektowanie dla wszystkich;
  8. uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu;
  9. szersze dobrowolne przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Kryteria te powinny być stosowane z uwzględnieniem ogólnych zasad systemu zamówień publicznych. Zgodnie z zasadami wynikającymi z prawa unijnego ustawodawca może wskazać te warunki jako jeden z wymogów stawianych wykonawcom przez zamawiających podczas procesu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. W prawodawstwie europejskim dotyczącym zamówień publicznych materia ta była przedmiotem rozważań i interpretacji Komisji Europejskiej1 już w 2001 r. W polskim ustawodawstwie zastosowanie takich praktyk w zamówieniach publicznych znalazło odzwierciedlenie dopiero w nowelizacji z dnia 7 maja 2009 r.2 odnoszącej się m.in. do ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Nowelizacja ta dotyczyła zmiany ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz stanowiła implementację dyrektywy 2004/18/WE, w której (w art. 26) wskazano, że „instytucje zamawiające mogą określić warunki szczególne związane z realizacją zamówienia, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami prawnymi Wspólnoty oraz zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacjach”. W związku z tą nowelizacją do art. 29 pzp, który opisuje wymagania związane z opisem przedmiotu zamówienia, został dodany ust. 4. Wskazano w nim, że zamawiający ma możliwość określenia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia m.in. osób bezrobotnych, młodocianych lub niepełnosprawnych (pkt 1) oraz wspierania rozwoju funduszy szkoleniowych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 2 i 3). Nowela ta wskazała również obowiązek ścisłego określenia wymogów takiego żądania zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) przez dodanie punktu 9 do art. 36 ust. 2 pzp. Zmiana ta jest w obecnym stanie prawnym jedynym w pzp bezpośrednim wskazaniem na SOZP, choć unijne ustawodawstwo znacznie częściej zajmuje się tą materią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne