Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ kwestie przewidziane w USTAWIE.

UCZCIWA konkurencja i równe traktowanie wykonawców to podstawowe zasady obowiązujące zamawiającego przy udzielaniu zamówień publicznych. Zgodnie z tą zasadą żaden z wykonawców na żadnym etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania nie może być traktowany w sposób uprzywilejowany. Nie oznacza to jednak, że każde zamówienie publiczne może zrealizować każdy wykonawca, bez spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego i stanowiących pewnego rodzaju „poprzeczkę”.

USŁUGA to wszelkie świadczenie realizowane na rzecz zamawiającego w ramach UMOWY o zamówienie publiczne, którego przedmiotem nie jest robota budowlana ani dostawa.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których brakuje w złożonej ofercie albo które zawierają błędy, mogą być UZUPEŁNIANE w toku badania ofert. Uzupełnieniu takiemu podlega również pełnomocnictwo. Zasadą jest jednak, że wezwanie do uzupełniania oferty w danym zakresie zamawiający może skierować tylko raz. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie uzupełnią oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictwa, tracą na rzecz zamawiającego wadium wraz z odsetkami. Uzupełnienia nie przeprowadza się jednak wówczas, gdy – nawet w przypadku złożenia prawidłowych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw – oferta wykonawcy i tak podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

UNIEWAŻNIENIE postępowania nie jest fakultatywną decyzją zamawiającego. Czynność ta może być skutkiem wystąpienia przynajmniej jednej z ustawowych przesłanek. W przypadku, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania w jednym postępowaniu ofert częściowych, nie ma konieczności unieważnienia całego postępowania – unieważnia się je tylko w tych częściach, w których nastąpiła właściwa ku temu przesłanka.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne