Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Od literki U rozpoczyna się wyraz UMOWA. A – jak wiadomo – zamówienie publiczne stanowi właśnie UMOWĘ odpłatną, zawieraną między zamawiającym a wykonawcą. Treść umowy powinna odpowiednio UREGULOWAĆ kwestie przewidziane w USTAWIE.

UCZCIWA konkurencja i równe traktowanie wykonawców to podstawowe zasady obowiązujące zamawiającego przy udzielaniu zamówień publicznych. Zgodnie z tą zasadą żaden z wykonawców na żadnym etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania nie może być traktowany w sposób uprzywilejowany. Nie oznacza to jednak, że każde zamówienie publiczne może zrealizować każdy wykonawca, bez spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego i stanowiących pewnego rodzaju „poprzeczkę”.

USŁUGA to wszelkie świadczenie realizowane na rzecz zamawiającego w ramach UMOWY o zamówienie publiczne, którego przedmiotem nie jest robota budowlana ani dostawa.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, których brakuje w złożonej ofercie albo które zawierają błędy, mogą być UZUPEŁNIANE w toku badania ofert. Uzupełnieniu takiemu podlega również pełnomocnictwo. Zasadą jest jednak, że wezwanie do uzupełniania oferty w danym zakresie zamawiający może skierować tylko raz. Wykonawcy, którzy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie uzupełnią oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictwa, tracą na rzecz zamawiającego wadium wraz z odsetkami. Uzupełnienia nie przeprowadza się jednak wówczas, gdy – nawet w przypadku złożenia prawidłowych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw – oferta wykonawcy i tak podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

UNIEWAŻNIENIE postępowania nie jest fakultatywną decyzją zamawiającego. Czynność ta może być skutkiem wystąpienia przynajmniej jednej z ustawowych przesłanek. W przypadku, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania w jednym postępowaniu ofert częściowych, nie ma konieczności unieważnienia całego postępowania – unieważnia się je tylko w tych częściach, w których nastąpiła właściwa ku temu przesłanka.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne