Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Udostępnianie przez podmiot trzeci potencjału finansowego

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    oświadczenie   polisa   podmiot trzeci   siwz

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jakiej formie powinno nastąpić udostępnienie potencjału finansowego? Czy wystarczą kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego i zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nim dysponował w czasie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W mojej ocenie udostępnienie takie musi przyjąć formę pisemną w rozumieniu przepisu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego.

KIO w jednym z wyroków przypomina, że udostępnienie potencjału jest oświadczeniem woli, a nie wiedzy (zob. wyrok KIO z 1 kwietnia 2014 r., KIO 470/14 i KIO 491/14). Analogiczne stanowisko zajmuje UZP: „Z treści (…) przepisów ustawy Pzp i KC jednoznacznie wynika, że ustawodawca zastrzegł dla zobowiązania składanego przez podmiot trzeci w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp formę pisemną. W związku z powyższym, gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. Potwierdzeniem tej interpretacji językowej jest również interpretacja funkcjonalna przepisów ustawy Pzp” („Informator UZP” 2012, nr 2–3, s. 8–9).

Należy zauważyć, że zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego nie jest wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, a tylko w przypadku dokumentów w tym rozporządzeniu wskazanych można zastosować ułatwienie polegające na tym, że wykonawca lub inna osoba przez niego upoważniona może potwierdzić kopie dokumentów składanych wraz z ofertą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne