Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Udostępnianie przez podmiot trzeci potencjału finansowego

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    oświadczenie   polisa   siwz   podmiot trzeci

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jakiej formie powinno nastąpić udostępnienie potencjału finansowego? Czy wystarczą kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem?

Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego i zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nim dysponował w czasie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W mojej ocenie udostępnienie takie musi przyjąć formę pisemną w rozumieniu przepisu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego.

KIO w jednym z wyroków przypomina, że udostępnienie potencjału jest oświadczeniem woli, a nie wiedzy (zob. wyrok KIO z 1 kwietnia 2014 r., KIO 470/14 i KIO 491/14). Analogiczne stanowisko zajmuje UZP: „Z treści (…) przepisów ustawy Pzp i KC jednoznacznie wynika, że ustawodawca zastrzegł dla zobowiązania składanego przez podmiot trzeci w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp formę pisemną. W związku z powyższym, gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem. Potwierdzeniem tej interpretacji językowej jest również interpretacja funkcjonalna przepisów ustawy Pzp” („Informator UZP” 2012, nr 2–3, s. 8–9).

Należy zauważyć, że zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego nie jest wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, a tylko w przypadku dokumentów w tym rozporządzeniu wskazanych można zastosować ułatwienie polegające na tym, że wykonawca lub inna osoba przez niego upoważniona może potwierdzić kopie dokumentów składanych wraz z ofertą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne