Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Dopuszczalność zmiany treści siwz

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Anna Specht-Schampera, Łukasz Zalewski

Omawiamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 38 ust. 4 pzp, oraz orzecznictwo wydane w przedmiotowej sprawie.

W art. 38 ust. 4 pzp ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Zmiana ta może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert. Ustawodawca nie określił jednak, jakie okoliczności mieszczą się w pojęciu „uzasadnione przypadki”. W doktrynie podnosi się, że zamawiający ma prawo do zmiany treści siwz w pełnym, niczym nieograniczonym, zakresie. Tym samym można przyjąć, że praktycznie każda potrzeba zmiany siwz będzie uzasadniona i trudno będzie ją podważyć1. Komentatorzy wskazują także, że „uzasadnione okoliczności”, w których dopuszczalna jest modyfikacja siwz, mogą być różne. Stąd też mogą one wynikać m.in. z konieczności dostosowania postanowień siwz do aktualnych i rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z popełnionego przez zamawiającego błędu, skutkującego naruszeniem pzp czy z zadanych przez wykonawców pytań2. Podobny pogląd dominuje w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), która podnosi, że: „sformułowanie w «uzasadnionych przypadkach» oznacza, iż [zamawiający] może dokonywać zmian zawsze, kiedy wymaga tego należyta staranność w przeprowadzeniu postępowania”, podzielając przy tym wyrażoną wcześniej opinię, iż w zasadzie każda taka zmiana będzie uzasadniona (wyrok KIO z 7 maja 2013 r., KIO 898/13).

Niemniej jednak w orzecznictwie można się spotkać także z odmiennym stanowiskiem.
 

  • Wyrok KIO z 21 sierpnia 2012 r. (KIO 1684/12)


„Za uzasadniony przypadek (…) należy uznać sytuację, w której Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ, prowadzącą do obniżenia określonych parametrów urządzeń, sprzętu, a w niniejszej sprawie parametrów zamawianego pojazdu, jeśli poszerza to konkurencję, tj. dostęp do zamówienia określonemu producentowi zamawianych urządzeń (…). Jednocześnie powyższe poszerzenie konkurencji w danym zamówieniu może być traktowane, w pewnym sensie, jako pogorszenie sytuacji innych wykonawców, którzy dzięki pierwotnym wymogom siwz w danym zamówieniu byli uprzywilejowani, ponieważ nie musieli liczyć się z większą konkurencją. Powyższe jednak nie może być utożsamiane z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w postępowaniu”.

W przywołanym orzeczeniu Izba podjęła się de facto próby określenia, jakie to okoliczności można uważać za „uzasadnione przypadki” zmiany treści siwz, uznając, że są to takie zmiany, które prowadzą do zwiększenia konkurencji w postępowaniu.

Wyjątkowym przykładem postępowania o udzielenie zamówienia, w trakcie którego dokonano zmiany treści siwz, jest przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. st. Warszawy”. W postępowaniu tym pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących wykładni pzp, w związku z czym kazus ten będzie przedmiotem rozważań w dalszej części niniejszego artykułu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne