Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zastosowanie trybu z wolnej ręki

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński

Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa.

W ramach trybów udzielania zamówienia publicznego można wyróżnić dwie kategorie: tryby konkurencyjne oraz tryby niekonkurencyjne. Zastosowanie trybu konkurencyjnego jest możliwe w każdym przypadku. Z kolei stosowanie trybów niekonkurencyjnych wymaga zaistnienia ściśle określonych okoliczności, enumeratywnie wymienionych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych

Cechą charakterystyczną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym jest to, że krąg potencjalnych wykonawców mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego jest z góry ograniczony. Stąd też ustawodawca w tak rygorystyczny sposób podchodzi do możliwości zastosowania tych trybów.

Najbardziej niekonkurencyjny jest tryb zamówienia z wolnej ręki. Skorzystanie z tego trybu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pzp. Zostały tam ściśle określone warunki, których zaistnienie uprawnia zamawiającego do udzielenia zamówienia publicznego w tym trybie. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki stanowi wyjątek od fundamentalnej zasady konkurencyjności, a – jak w przypadku każdego wyjątku – przesłanki jego zastosowania muszą być interpretowane ściśle. Niestety, niejednokrotnie zamawiający starają się stosować wykładnię rozszerzającą. Muszą mieć zatem świadomość konsekwencji, które się z tym wiążą. Zgodnie z art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. a pzp zamawiający, który udziela zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki zastosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, podlega karze pieniężnej. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 201 pzp kara pieniężna w skrajnym przypadku może wynosić nawet 150 000,00 zł. Ponadto zamawiający w takiej sytuacji podlega nie tylko sankcji określonej w pzp, lecz także tej wskazanej w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1b pkt 2 tej ustawy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielania zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

Dlatego też zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki musi być poparte zarówno uzasadnieniem prawnym, jak i szerokim uzasadnieniem faktycznym, potwierdzającym zaistnienie przesłanek jego zastosowania.

Ustawowe przesłanki dla zamawiających „klasycznych”

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona analiza jednej z przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określona w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne