Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Zastosowanie trybu z wolnej ręki

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński

Ustawowe przesłanki skorzystania z niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych muszą być interpretowane ściśle. Wykładnia rozszerzająca prowadzi bowiem do naruszenia prawa.

W ramach trybów udzielania zamówienia publicznego można wyróżnić dwie kategorie: tryby konkurencyjne oraz tryby niekonkurencyjne. Zastosowanie trybu konkurencyjnego jest możliwe w każdym przypadku. Z kolei stosowanie trybów niekonkurencyjnych wymaga zaistnienia ściśle określonych okoliczności, enumeratywnie wymienionych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Niekonkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych

Cechą charakterystyczną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie niekonkurencyjnym jest to, że krąg potencjalnych wykonawców mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego jest z góry ograniczony. Stąd też ustawodawca w tak rygorystyczny sposób podchodzi do możliwości zastosowania tych trybów.

Najbardziej niekonkurencyjny jest tryb zamówienia z wolnej ręki. Skorzystanie z tego trybu jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pzp. Zostały tam ściśle określone warunki, których zaistnienie uprawnia zamawiającego do udzielenia zamówienia publicznego w tym trybie. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki stanowi wyjątek od fundamentalnej zasady konkurencyjności, a – jak w przypadku każdego wyjątku – przesłanki jego zastosowania muszą być interpretowane ściśle. Niestety, niejednokrotnie zamawiający starają się stosować wykładnię rozszerzającą. Muszą mieć zatem świadomość konsekwencji, które się z tym wiążą. Zgodnie z art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. a pzp zamawiający, który udziela zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki zastosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, podlega karze pieniężnej. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 201 pzp kara pieniężna w skrajnym przypadku może wynosić nawet 150 000,00 zł. Ponadto zamawiający w takiej sytuacji podlega nie tylko sankcji określonej w pzp, lecz także tej wskazanej w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1b pkt 2 tej ustawy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielania zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.

Dlatego też zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki musi być poparte zarówno uzasadnieniem prawnym, jak i szerokim uzasadnieniem faktycznym, potwierdzającym zaistnienie przesłanek jego zastosowania.

Ustawowe przesłanki dla zamawiających „klasycznych”

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona analiza jednej z przesłanek stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki określona w art. 67 ust. 1 pkt 7 pzp. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne