Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Udostępnianie potencjału osobowego

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Agnieszka Dylong
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą udostępnić swoje zasoby osobowe w przypadku, gdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu nie ma wymaganych przez zamawiającego uprawnień.

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest powszechne szczególnie wśród osób świadczących usługi związane z instalacjami, z kierowaniem robotami budowlanymi itp., czyli wtedy, gdy konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w którym zamawiający wymaga dysponowania osobami o określonych uprawnieniach, zmuszony jest nawiązać współpracę z osobami spełniającymi te wymagania, o ile samodzielnie nie jest w stanie wykazać ich spełnienia. W praktyce więc przy wypełnianiu formularza „wykaz osób” mogą powstać wątpliwości co do podstawy dysponowania tymi osobami.

Dysponowanie pośrednie i bezpośrednie

Dysponowanie zasobami podmiotów trzecich może się odbywać pośrednio lub bezpośrednio. Gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio między wykonawcą a osobą, na dysponowanie której wykonawca się powołuje, to jest to dysponowanie bezpośrednie. Co istotne, nie ma tu znaczenia charakter prawny takiego stosunku, tj. czy współpraca następuje np. na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług, umowy przedwstępnej czy na zasadzie samozatrudnienia się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą1.

Z kolei pojęcie dysponowania pośredniego – zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z 4 września 2013 r. (KIO 1982/13) – wywodzi się z art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). W przypadku pośredniego dysponowania zasobami między wykonawcą a osobami „udostępnianymi” nie ma więzi bezpośredniej; z osób tych wykonawca korzysta za pośrednictwem podmiotu trzeciego, na podstawie jego pisemnego zobowiązania.

 

  •  Wyrok KIO z 27 lutego 2012 r. (KIO 218/12)


„Przepis art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych znajduje zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w zasobach kadrowych innego podmiotu, który udostępnia je wykonawcy na czas realizacji zamówienia, bez względu na charakter łączącego wykonawcę i ten podmiot stosunku prawnego. Jest to tzw. dysponowanie zasobami w sposób pośredni, tj. za pośrednictwem podmiotu trzeciego”.

W pzp nie podano żadnych wskazówek, w jakiej formie należy wykazać dysponowanie pośrednie potencjałem podmiotów trzecich, jako przykład wskazano jedynie pisemne zobowiązanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne