Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sytuacja ekonomiczna wykonawcy

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Aneta Wala, Paweł Szalacha
Tagi:    konsorcjum   siwz

Przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu warto uwzględnić wskaźniki dotyczące płynności finansowej wykonawcy, jego rentowności oraz sposobu finansowania.

Sposób opisu warunków udziału w postępowaniu jest determinowany przez art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Przepisy te określają podstawowe zasady formułowania tych warunków, związane m.in. z uczciwą konkurencją i równym traktowaniem wykonawców, proporcjonalnością i powiązaniem opisu z przedmiotem zamówienia.

Wpływ na opis warunków udziału w postępowaniu – obok pzp – wywiera również katalog dokumentów i oświadczeń określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Zgodnie z art. 25 ust. 2 pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów wskazanych w tym rozporządzeniu1. Zamknięty katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ogranicza znacząco możliwość ich opisu. Nie odnosi się to jednak do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej wykonawcy. Dopuszczenie w postępowaniu możliwości żądania przez zamawiającego, by wykonawca przedłożył sprawozdanie finansowe lub – w przypadku wykonawców niezobowiązanych do jego sporządzania – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności, otwiera bardzo szerokie możliwości opisu i weryfikacji sytuacji ekonomicznej wykonawców.

Wyeliminowanie wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia

Sporządzenie właściwego opisu sytuacji ekonomicznej wykonawcy wymaga wiadomości specjalnych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, w tym na tle aktualnej koniunktury na rynku właściwym dla danego zamówienia (np. rynku robót budowlanych). Brak należytego rozeznania sytuacji ekonomicznej wykonawców na rynku właściwym może skutkować nieprawidłowym opisem warunku sytuacji ekonomicznej. Taki opis może z kolei albo spowodować wyeliminowanie z postępowania wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia, albo doprowadzić do wyboru takiego wykonawcy, który w trakcie realizacji zamówienia ogłosi upadłość.

Pierwsza ze wskazanych sytuacji miała miejsce w niedawno zakończonym pierwszym postępowaniu na budowę budynku Terminala Lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach. Zamawiający ustanowił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) bardzo restrykcyjne warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej wykonawcy, w tym:

 

  • wskaźnik rentowności sprzedaży netto za ostatnie 3 lata obrotowe > 2% (zysk netto/przychody ze sprzedaży);
  • wskaźnik płynności gotówkowej za ostatnie 3 lata obrotowe na poziomie > 0,4 (środki pieniężne na koniec roku/krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy);
  • wskaźnik rotacji środków pieniężnych za ostatnie 3 lata obrotowe na poziomie < 5 (przychody ze sprzedaży/środki pieniężne).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne