Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 2)

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Anna Wojtczyk

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym również omyłki związane z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli w trakcie badania ofert zamawiający zauważy rozbieżności między specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a treścią złożonych ofert, to zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ma obowiązek odrzucić ofertę. Przed zastosowaniem tej sankcji musi jednak zbadać ofertę pod względem możliwości poprawienia pojawiających się w niej omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pzp. Punkt 3 tego przepisu stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Odrzucenie oferty jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy niezgodności treści oferty nie da się usunąć przez zastosowanie tego przepisu.

Omyłki dotyczące przedmiotu zamówienia

W poprzednim numerze miesięcznika omówiono omyłki związane z ceną i modyfikacjami siwz. W niniejszym artykule poddano analizie najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO, Izba) w sprawach związanych z omyłkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
 

  • Wyrok z 25 lutego 2013 r. (KIO 342/13)


W sprawie tej opis przedmiotu zamówienia brzmiał następująco: „W ramach zamówienia wykonawca zapewni możliwość (…) dostawy (…) 200 szt. modemów transmisji danych, o co najmniej następujących parametrach, w tym obsługa technologii o najwyższej prędkości mobilnego dostępu do Internetu dostępnej w ofercie publicznej wykonawcy”.

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował modem ZTE MF 669 o maksymalnej prędkości 28,8 Mb/s, podczas gdy technologią o najwyższej prędkości mobilnego dostępu do Internetu w publicznej ofercie wykonawcy był modem ZTE MF 821 LTE, obsługujący technologię LTE z maksymalną prędkością do 150 Mb/s.

Odwołujący oświadczył, że na etapie składania oferty chciał zaoferować modem ZTE MF 821 LTE spełniający wymagania zamawiającego, czyli obsługujący technologię LTE z maksymalną prędkością do 150 Mb/s. Wskazanie modemu ZTE MF 669 jest jedynie omyłką w zakresie oznaczenia symbolu modemu, a więc niezamierzonym błędem, który nie powoduje istotnych zmian w ofercie.

Po pierwsze, Izba zauważyła, że zaoferowany modem przynależy do istotnej treści oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) w związku z art. 14 pzp, co wynika z rangi, jaką nadał temu wymaganiu zamawiający. Stanowi bowiem o istotnych właściwościach (poziomie) oferowanych zamawiającemu wraz ze sprzętem usług. Brak zaoferowania w ofercie odwołującego modemu do obsługi mobilnego internetu z prędkością dostępną w jego ofercie publicznej – aktualną na dzień składania ofert – jest równoznaczny z tym, że zobowiązanie takie w ofercie odwołującego wykonawcy nie zostało w ogóle podjęte.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne