Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 2)

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Anna Wojtczyk

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w tym również omyłki związane z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli w trakcie badania ofert zamawiający zauważy rozbieżności między specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a treścią złożonych ofert, to zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ma obowiązek odrzucić ofertę. Przed zastosowaniem tej sankcji musi jednak zbadać ofertę pod względem możliwości poprawienia pojawiających się w niej omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pzp. Punkt 3 tego przepisu stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Odrzucenie oferty jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy niezgodności treści oferty nie da się usunąć przez zastosowanie tego przepisu.

Omyłki dotyczące przedmiotu zamówienia

W poprzednim numerze miesięcznika omówiono omyłki związane z ceną i modyfikacjami siwz. W niniejszym artykule poddano analizie najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO, Izba) w sprawach związanych z omyłkami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
 

  • Wyrok z 25 lutego 2013 r. (KIO 342/13)


W sprawie tej opis przedmiotu zamówienia brzmiał następująco: „W ramach zamówienia wykonawca zapewni możliwość (…) dostawy (…) 200 szt. modemów transmisji danych, o co najmniej następujących parametrach, w tym obsługa technologii o najwyższej prędkości mobilnego dostępu do Internetu dostępnej w ofercie publicznej wykonawcy”.

Wykonawca w złożonej ofercie zaoferował modem ZTE MF 669 o maksymalnej prędkości 28,8 Mb/s, podczas gdy technologią o najwyższej prędkości mobilnego dostępu do Internetu w publicznej ofercie wykonawcy był modem ZTE MF 821 LTE, obsługujący technologię LTE z maksymalną prędkością do 150 Mb/s.

Odwołujący oświadczył, że na etapie składania oferty chciał zaoferować modem ZTE MF 821 LTE spełniający wymagania zamawiającego, czyli obsługujący technologię LTE z maksymalną prędkością do 150 Mb/s. Wskazanie modemu ZTE MF 669 jest jedynie omyłką w zakresie oznaczenia symbolu modemu, a więc niezamierzonym błędem, który nie powoduje istotnych zmian w ofercie.

Po pierwsze, Izba zauważyła, że zaoferowany modem przynależy do istotnej treści oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) w związku z art. 14 pzp, co wynika z rangi, jaką nadał temu wymaganiu zamawiający. Stanowi bowiem o istotnych właściwościach (poziomie) oferowanych zamawiającemu wraz ze sprzętem usług. Brak zaoferowania w ofercie odwołującego modemu do obsługi mobilnego internetu z prędkością dostępną w jego ofercie publicznej – aktualną na dzień składania ofert – jest równoznaczny z tym, że zobowiązanie takie w ofercie odwołującego wykonawcy nie zostało w ogóle podjęte.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne