Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Jakub Banach
Tagi:    podmiot trzeci
Autor: Rys. Marcin Dębski

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy.

Uchwalona w grudniu 2009 r. nowelizacja art. 26 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadziła do krajowego porządku prawnego nową instytucję udostępnienia wykonawcy zamówienia publicznego określonych zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia przez podmiot trzeci w stosunku do stron postępowania przetargowego.

Celem uchwalonych zmian było poszerzenie kręgu podmiotów zdolnych do realizacji zamówień publicznych przez umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych tym jednostkom, które na etapie wykonawczym zamówienia publicznego, np. w zakresie robót budowlanych, skorzystałyby z określonego kapitału niezbędnego do wykonania usługi lub dostawy towaru na zasadzie outsourcingu.

Zmiany w krajowym ustawodawstwie motywowane były głównie treścią dyrektywy 2004/18/WE1, w której w art. 48 ust. 3 wskazuje się, że wykonawca w stosownych sytuacjach może polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań.

Bezpośredni udział

Transpozycja do prawa krajowego unijnych norm w zakresie sposobów dysponowania przez potencjalnych wykonawców wymaganymi przez zamawiającego kompetencjami zainicjowała dyskusję na temat metod wykazywania przez potencjalnego wykonawcę faktu, że na czas realizacji zamówienia rzeczywiście będzie on w stanie skorzystać ze środków, którymi na co dzień nie dysponuje. Ponadto dyskusją objęto również to, czy w realizacji zamówienia publicznego niezbędny jest rzeczywisty i bezpośredni udział podmiotu udostępniającego wykonawcy dany zasób.

Kwestie dokumentacyjne obecnie nie wzbudzają istotnych kontrowersji wśród podmiotów, dla których udział w postępowaniach przetargowych w działalności gospodarczej jest codziennością. Problemy często rodzą się natomiast w związku z ustaleniem sposobu uczestnictwa podmiotu trzeciego, udostępniającego wykonawcy zasoby podczas realizacji zamówienia publicznego. Uczestnictwo to ma być konsekwencją oddania do korzystania pewnych wartości – wydawałoby się – nierozerwalnie związanych z przedsiębiorstwem. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Istota zagadnienia skupia się na tym, czy w ogóle konieczne jest, by podmiot udostępniający zasoby miał bezpośredni udział przy wykonaniu zamówienia. W pzp przewidziano, że zasobami udostępnianymi przez podmiot trzeci mogą być wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe. Problematyczne staje się wyjaśnienie, czy udostępnienie wykonawcy wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci rodzi obowiązek uczestnictwa tego podmiotu w zamówieniu na etapie jego realizacji na zasadzie podwykonawstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne