Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Podmiot trzeci w robotach budowlanych

Data publikacji: 01-08-2014 Autor: Jakub Banach
Tagi:    podmiot trzeci
Autor: Rys. Marcin Dębski

Realne skorzystanie z zasobów innego podmiotu niekoniecznie musi się odbywać poprzez udział tego podmiotu w realizacji przedmiotu zamówienia w charakterze podwykonawcy.

Uchwalona w grudniu 2009 r. nowelizacja art. 26 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadziła do krajowego porządku prawnego nową instytucję udostępnienia wykonawcy zamówienia publicznego określonych zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia przez podmiot trzeci w stosunku do stron postępowania przetargowego.

Celem uchwalonych zmian było poszerzenie kręgu podmiotów zdolnych do realizacji zamówień publicznych przez umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych tym jednostkom, które na etapie wykonawczym zamówienia publicznego, np. w zakresie robót budowlanych, skorzystałyby z określonego kapitału niezbędnego do wykonania usługi lub dostawy towaru na zasadzie outsourcingu.

Zmiany w krajowym ustawodawstwie motywowane były głównie treścią dyrektywy 2004/18/WE1, w której w art. 48 ust. 3 wskazuje się, że wykonawca w stosownych sytuacjach może polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań.

Bezpośredni udział

Transpozycja do prawa krajowego unijnych norm w zakresie sposobów dysponowania przez potencjalnych wykonawców wymaganymi przez zamawiającego kompetencjami zainicjowała dyskusję na temat metod wykazywania przez potencjalnego wykonawcę faktu, że na czas realizacji zamówienia rzeczywiście będzie on w stanie skorzystać ze środków, którymi na co dzień nie dysponuje. Ponadto dyskusją objęto również to, czy w realizacji zamówienia publicznego niezbędny jest rzeczywisty i bezpośredni udział podmiotu udostępniającego wykonawcy dany zasób.

Kwestie dokumentacyjne obecnie nie wzbudzają istotnych kontrowersji wśród podmiotów, dla których udział w postępowaniach przetargowych w działalności gospodarczej jest codziennością. Problemy często rodzą się natomiast w związku z ustaleniem sposobu uczestnictwa podmiotu trzeciego, udostępniającego wykonawcy zasoby podczas realizacji zamówienia publicznego. Uczestnictwo to ma być konsekwencją oddania do korzystania pewnych wartości – wydawałoby się – nierozerwalnie związanych z przedsiębiorstwem. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku zamówień na roboty budowlane.

Istota zagadnienia skupia się na tym, czy w ogóle konieczne jest, by podmiot udostępniający zasoby miał bezpośredni udział przy wykonaniu zamówienia. W pzp przewidziano, że zasobami udostępnianymi przez podmiot trzeci mogą być wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe. Problematyczne staje się wyjaśnienie, czy udostępnienie wykonawcy wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci rodzi obowiązek uczestnictwa tego podmiotu w zamówieniu na etapie jego realizacji na zasadzie podwykonawstwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne