Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

OGŁOSZENIE o zamówieniu, OPIS przedmiotu zamówienia, OFERTA składana przez wykonawcę – to elementy, bez których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie byłoby w OGÓLE możliwe.

OGŁOSZENIE o zamówieniu jest pierwszym ujawnieniem woli zamawiającego o rozpoczęciu procedury wyboru wykonawcy. Dokument ten opisuje podstawowe elementy przyszłego zamówienia oraz zawiera wymogi stawiane potencjalnym wykonawcom i istotne informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury wyboru oferty. Podstawowymi miejscami publikacji ogłoszeń są: Dziennik Urzędowy UE, BZP, tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz jego strona internetowa.

OPIS przedmiotu zamówienia jest najważniejszym elementem siwz, gdyż od niego zależy jakość i funkcjonalność wykonanego zamówienia. Nieprecyzyjny lub wadliwy opis, szczególnie w postępowaniach na roboty budowlane, niejednokrotnie ma wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego, może spowodować konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, wprowadzenia robót zamiennych i przedłużenia terminu zakończenia zadania.

OFERTA składana przez wykonawcę stanowi oświadczenie woli wykonania zamówienia na zasadach opisanych w siwz. Pojęcie oferty należy rozumieć zgodnie ze wskazaniami kodeksu cywilnego. Zaoferowanie innego sposobu wykonania zamówienia niż wskazany przez zamawiającego powoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z siwz. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamawiający dopuszcza odmienne niż opisane w siwz wykonanie przedmiotu zamówienia

Przekazywana wykonawcom specyfikacja istotnych warunków zamówienia może być ODPŁATNA, jednak wysokość opłaty nie może przekraczać kosztów wydruku i przekazania.

Zamawiający poprawia w ofercie wykonawcy oczywiste OMYŁKI pisarskie lub rachunkowe, zawiadamiając tego wykonawcę o dokonanej poprawie. Zamawiający poprawia również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jeśli na poprawę tego rodzaju omyłki wykonawca nie wyrazi zgody w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji o dokonanej poprawie, to jego oferta zostaje odrzucona. W doktrynie i orzecznictwie przyjęło się, że odrzucenie oferty następuje tylko na wyraźny sprzeciw wykonawcy, a brak reakcji wykonawcy na dokonaną poprawę omyłki uznaje się za wyrażenie zgody.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne