Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Stosowanie pzp a granty unijne

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Izabela Kołodziej

Omawiamy wytyczne dotyczące zamówień publicznych udzielanych przez podmioty NGO oraz te, które zostały zobowiązane do stosowania pzp w wyniku umowy na granty unijne.

Wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych przez podmioty, które otrzymują dotacje ze środków unijnych, stwarzają wiele trudności, szczególnie ze względu na specyfikę tych podmiotów. Najczęściej nie mają one obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w swoim codziennym funkcjonowaniu, jednak z chwilą podpisania umowy na dofinansowanie projektu czy przedsięwzięcia z budżetu UE stają przed dodatkowym zadaniem, jakim jest wydatkowanie otrzymanych środków „za pomocą” pzp. Cudzysłów użyty w poprzednim zdaniu jest nieprzypadkowy, ponieważ przeważnie konieczność stosowania zasad konkurencyjności i przejrzystości jest przez te podmioty odbierana nie jako pomoc, ale jako dodatkowe utrudnienie procesu realizacji projektu. W celu skorzystania z pzp niezbędna okazuje się pomoc kogoś, kto potrafi przeanalizować budżet projektu i stwierdzić, w jakim przypadku prowadzenie procedur w sprawie zamówienia publicznego będzie niezbędne, a także na jakich zasadach procedury te powinny zostać przeprowadzone.

Budżet projektu

Dokładna analiza budżetu projektu jest kluczową sprawą przy podejmowaniu kolejnych decyzji. W ocenie autorki najlepiej jest przeprowadzić tę analizę jeszcze na etapie składania wniosku o dofinansowanie, gdy podmiot posiada już założenia budżetowe do projektu. W tym czasie można jeszcze zmienić ustalenia wstępne, co pozwoli uniknąć pewnych czasochłonnych działań, zwłaszcza takich, które wiążą się z ryzykiem niepowodzenia przy pierwszym rozpisaniu przetargu.

Przyczyny niepowodzeń najczęściej są związane z okolicznościami zewnętrznymi i dotyczą aktualnej sytuacji na rynku wykonawców z danej branży. Z tego też powodu założenia budżetowe powinny być analizowane przed złożeniem wniosku o grant, przy jednoczesnym uwzględnieniu właściwego rozeznania rynku. Niestety często etap ten jest pomijany jako zbędny.

Obowiązkowa zasada konkurencyjności

Zasady, według których należy wydatkować środki otrzymane po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zostały szczegółowo określone w tzw. wytycznych, m.in. w dokumentach wydanych 2 kwietnia 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju („Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”). Dokumenty zawierające wytyczne mają na celu uszczegółowienie zasady konkurencyjności, której stosowanie – jako obowiązek – wynika z Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne