Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zarzuty i żądania odwołującego

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Michał Zastrzeżyński

Zamawiający, który uwzględni w całości zarzuty zawarte w odwołaniu, udzielając zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pzp, niekiedy narusza jedną z nich, wskazaną w art. 186 ust. 3 pzp.

Przepisy związane ze środkami ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) mają zawiły charakter. Jednak ich właściwe rozumienie ma kluczowe znaczenie zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. Biegła znajomość przepisów dotyczących środków odwoławczych nabiera szczególnego znaczenia, gdy wartość szacunkowa zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp lub je przekracza.

Jednym z przepisów powodujących wiele problemów w praktycznym zastosowaniu jest art. 186 ust. 2 pzp, wprowadzony tzw. dużą nowelizacją pzp z 2010 r. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli zamawiający uwzględni w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, to Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Odpowiedź na odwołanie

W przypadku złożenia odwołania, zgodnie z art. 186 ust. 1 pzp, zamawiający ma możliwość wniesienia na nie odpowiedzi. Odpowiedź wnoszona jest na piśmie lub ustnie do protokołu. Gdy zamawiający uzna, że zarzuty zawarte w odwołaniu są zasadne, niejednokrotnie nie czeka na wyznaczenie terminu rozpatrzenia odwołania przez KIO, tylko wnosząc odpowiedź na odwołanie, uwzględnia zarzuty w nich zawarte. Jeżeli uwzględnienie dotyczy wszystkich zarzutów zawartych w odwołaniu oraz jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do odwołania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, to KIO umarza postępowanie odwoławcze.

Odwołanie dotyczące zapisów siwz lub treści ogłoszenia

W przypadku, w którym odwołanie zostało wniesione na zapisy treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) lub treści ogłoszenia o zamówieniu, w przeważającej większości zarzut dotyczy opisania sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu z naruszeniem art. 22 ust. 4 pzp. Odnosi się to przede wszystkim do sytuacji, w której warunki udziału w postępowaniu opisane przez zamawiającego nie są powiązane z przedmiotem zamówienia oraz nie są do niego proporcjonalne, np. zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, głównych dostaw o wartości znacząco przekraczającej wartość zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne