Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zasada bezstronności i obiektywizmu

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Anna i Jan Tumińscy

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Dział I ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zawiera przepisy ogólne, które przenoszą do pzp regulacje zawarte w dyrektywach unijnych i jednocześnie są „kręgosłupem” ustawy. Przepisy te stanowią określone ramy, poza które, uczestnicząc w procedurach systemu zamówień publicznych, nie można się wychylić. W rozdziale 2 działu I wskazano „Zasady udzielania zamówień”. Oprócz zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jawności i pisemności czy wyboru odpowiedniego trybu postępowania, obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu (przejrzystości), wynikająca z art. 7 ust. 2 pzp: „Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm”.

Definicje pojęć

Akty prawa międzynarodowego i krajowego nie definiują pojęć „bezstronność” i „obiektywizm”. Można zatem skorzystać z wykładni językowej: „bezstronny (bezstronność) – kierujący się obiektywizmem”; „obiektywizm – przedstawianie i ocenianie czegoś w sposób zgodny ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów (…)”1.

Zgodnie z teorią Rawlsa, która odnosi się do psychologiczno-filozoficznej etymologii tych określeń2, bezstronność to również forma zapewniania sprawiedliwości i równości3. Natomiast „Zgodnie z regułami znaczeniowymi języka polskiego «bezstronność», w kontekście rozstrzygania sporów, oznacza działanie w sposób neutralny, wolny od przesądów, uprzedzeń, bez wpływu czy faworyzowania któregokolwiek z uczestników danego postępowania” (stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2011 r., SK 27/10).

Konflikt interesów, rozumiany jako brak bezstronności i obiektywności, pojawia się w sytuacji, gdy zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszej oferty kieruje się pozamerytorycznymi przesłankami.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 czerwca 1998 r. (K 3/98) stwierdził m.in., że: „Szczególnie drastyczną postacią sprzeniewierzenia się obowiązkom łączącym się z zasadą niezawisłości jest naruszenie obowiązku zachowania przez sędziego bezstronności”. Zdaniem autorów interpretacja pojęcia bezstronności (a w następstwie obiektywizmu), która wywodzi się od „niezawisłości” – niepodlegania naciskom administracyjnym, kierowania się wyłącznie prawem – również nie jest zbyt daleko idąca, nie nosi znamion nadinterpretacji.

Zdefiniowanie zasad jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu (przejrzystości) ułatwia art. 6c ust. 2 znowelizowanej ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki wprowadzeniu zakazu dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania te również zostały w ustawie zdefiniowane4.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne