Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zasada bezstronności i obiektywizmu

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Anna i Jan Tumińscy

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Dział I ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zawiera przepisy ogólne, które przenoszą do pzp regulacje zawarte w dyrektywach unijnych i jednocześnie są „kręgosłupem” ustawy. Przepisy te stanowią określone ramy, poza które, uczestnicząc w procedurach systemu zamówień publicznych, nie można się wychylić. W rozdziale 2 działu I wskazano „Zasady udzielania zamówień”. Oprócz zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, jawności i pisemności czy wyboru odpowiedniego trybu postępowania, obowiązuje zasada bezstronności i obiektywizmu (przejrzystości), wynikająca z art. 7 ust. 2 pzp: „Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm”.

Definicje pojęć

Akty prawa międzynarodowego i krajowego nie definiują pojęć „bezstronność” i „obiektywizm”. Można zatem skorzystać z wykładni językowej: „bezstronny (bezstronność) – kierujący się obiektywizmem”; „obiektywizm – przedstawianie i ocenianie czegoś w sposób zgodny ze stanem faktycznym, niezależnie od własnych opinii, uczuć i interesów (…)”1.

Zgodnie z teorią Rawlsa, która odnosi się do psychologiczno-filozoficznej etymologii tych określeń2, bezstronność to również forma zapewniania sprawiedliwości i równości3. Natomiast „Zgodnie z regułami znaczeniowymi języka polskiego «bezstronność», w kontekście rozstrzygania sporów, oznacza działanie w sposób neutralny, wolny od przesądów, uprzedzeń, bez wpływu czy faworyzowania któregokolwiek z uczestników danego postępowania” (stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2011 r., SK 27/10).

Konflikt interesów, rozumiany jako brak bezstronności i obiektywności, pojawia się w sytuacji, gdy zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszej oferty kieruje się pozamerytorycznymi przesłankami.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 czerwca 1998 r. (K 3/98) stwierdził m.in., że: „Szczególnie drastyczną postacią sprzeniewierzenia się obowiązkom łączącym się z zasadą niezawisłości jest naruszenie obowiązku zachowania przez sędziego bezstronności”. Zdaniem autorów interpretacja pojęcia bezstronności (a w następstwie obiektywizmu), która wywodzi się od „niezawisłości” – niepodlegania naciskom administracyjnym, kierowania się wyłącznie prawem – również nie jest zbyt daleko idąca, nie nosi znamion nadinterpretacji.

Zdefiniowanie zasad jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu (przejrzystości) ułatwia art. 6c ust. 2 znowelizowanej ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki wprowadzeniu zakazu dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania te również zostały w ustawie zdefiniowane4.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne