Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zakaz dokonywania zmian w treści oferty

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Katarzyna Jachowska

Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oferty, a także poprawić w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.

W toku badania i oceny ofert, czyli od chwili ich otwarcia do momentu wyboru najkorzystniejszej (wliczając w to czas związany z rozpatrywaniem ewentualnych odwołań), zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Uprawnienie takie przysługuje zamawiającemu bez względu na tryb postępowania (różnice między poszczególnymi trybami będą dotyczyły natomiast zakresu dopuszczalnych zmian w treści oferty).

Kiedy zamawiający żąda wyjaśnień?

Zasadniczo wyróżnia się dwa przypadki żądania przez zamawiającego wyjaśnień. W pierwszym z nich – zgodnie z art. 26 ust. 4 pzp – zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez zamawiającego.

Drugi przypadek, zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp, jest uprawnieniem zamawiającego w zakresie żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przy czym niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji w sprawie treści złożonej oferty, a także wprowadzanie zmian. Jednym z wyjątków od generalnej zasady niezmienności treści oferty jest czynność poprawiania omyłek przez zamawiającego w ramach przyznanych mu na podstawie art. 87 ust. 2 pzp kompetencji.

Zmiana treści oferty

Należy pamiętać, że prawo żądania wyjaśnień nie może prowadzić do jakiejkolwiek zmiany w treści oferty. Wykonawca jest bowiem nią związany. Przyjmuje się, że skoro kontroli formalnej i merytorycznej zamawiającego podlega dokument oferty wraz z załączonymi do niej dokumentami, to zamawiający może żądać wyjaśnień również w odniesieniu do integralnych elementów oferty – załączników. Wykonawca związany jest zakresem żądania wyjaśnień, co oznacza, że dodatkowe wyjaśnienia, wykraczające poza zakres żądania zamawiającego, nie będą brane pod uwagę w toku badania i oceny ofert. Kwestie te były niejednokrotnie przedmiotem orzekania Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne