Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przygotowanie umowy

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Małgorzata Zych

Omawiając temat związany z umowami w zamówieniach publicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię ich konstruowania przez zamawiających na etapie przygotowywania postępowania.

Zgodnie z zawartą w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) definicją legalną zamówienie publiczne to odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem może być usługa, dostawa bądź robota budowlana. Cały proces zakupowy prowadzony zgodnie z pzp zmierza zatem do zawarcia takiej właśnie umowy.

Zamawiający przeważnie z wielkim pietyzmem prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wielką wagę przykładając do etapu procedowania. Zapominają jednak często o tym, jak ważne jest konstruowanie umowy – musi ona być przygotowana w sposób zapewniający zabezpieczenie interesów obu stron oraz odpowiadający specyfice danego zobowiązania. Pietyzm towarzyszący procedowaniu nie przekłada się zatem na dbałość o przygotowanie zamawiającego do etapu kontraktowania. Tymczasem warto, by zamawiający, dostrzegając wagę procesu kontraktowania, proces ten odpowiednio przygotowywali i przeprowadzali. Nie sztuką jest bowiem przeprowadzić wzorcowo samo postępowanie, jeśli jego zwieńczeniem będzie umowa rodząca problemy na etapie jej realizacji.

Przygotowanie do zawarcia umowy

Przygotowanie do etapu kontraktowania ma miejsce de facto w tym samym momencie co przygotowanie postępowania. Zamawiający bowiem już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) – o ile ta przewidziana jest w danym postępowaniu – musi wskazać istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach (art. 36 ust. 1 pkt 16 pzp). Oczywiście najbardziej korzystne dla zamawiającego jest przedstawienie własnego wzoru (projektu) umowy, choć zważywszy na specyfikę postępowania prowadzonego w danym trybie oraz praktykę rynkową w pewnych obszarach, takich jak choćby ubezpieczenia czy specjalistyczne usługi z branży informatycznej, nie zawsze jest to możliwe. Należy się bowiem spodziewać, że podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku, osiągające wysokie obroty ze swojej działalności oraz działające w obszarze tych segmentów rynku, które odznaczają się wąską specjalizacją lub implementowaniem nowych technologii, dysponują tzw. umowami adhezyjnymi (czyli gotowymi wzorcami umów, do których druga strona przystępuje, akceptując wszystkie ich postanowienia), nie będą więc zbyt chętne do uwzględniania postulatów zamawiającego. Podobnie bywa z podmiotami, które jako jedyne świadczą dane usługi na rynku bądź utrzymują na rynku pozycję dominującą (np. sektor usług pocztowych). Wówczas jedynym rozwiązaniem dla zamawiającego jest posiłkowanie się istotnymi dla niego postanowieniami umowy, które zostaną następnie wprowadzone do wzoru umowy przedstawionego przez wykonawcę. W sytuacji bardziej korzystnej dla zamawiającego może on przedstawić ogólne warunki umowy, które zostaną z kolei skonkretyzowane przez wykonawcę bądź wraz z nim.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne