Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 1)

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Anna Wojtczyk

Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, są poprawiane w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Na podstawie jakich kryteriów zakwalifikować błąd oferty jako tego typu omyłkę?

Jeżeli w trakcie badania ofert zamawiający zauważy rozbieżności między specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a treścią złożonych ofert, to zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ma obowiązek odrzucić ofertę. Przed zastosowaniem tej sankcji musi jednak zbadać ofertę pod względem możliwości poprawienia pojawiających się w niej omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pzp. Punkt 3 tego przepisu stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Odrzucenie oferty jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy niezgodności treści oferty nie da się usunąć przez zastosowanie tego przepisu.

Wobec tego rodzi się pytanie, jakie kryteria decydują o tym, że omyłka, która wystąpiła w ofercie, może być uznana za „inną omyłkę”, scharakteryzowaną w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w niniejszym artykule poddano analizie najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) w tym temacie.

Możliwość poprawienia ceny oferty

  • Wyrok z 26 lutego 2013 r. (KIO 354/13)


W sprawie będącej przedmiotem omawianego wyroku zamawiający poprawił kilka pozycji kosztorysu. Poprawa polegała na tym, że w poszczególne pozycje przedmiaru (w miejsca, gdzie wykonawca nie podał cen jednostkowych) wpisano kwotę 0,00 zł, a także skorygowano liczbę jednostek w kosztorysie, np. w poz. 10 „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)” z 170,00 zmieniono na 3,00.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp ustawodawca wymaga jedynie, by ta poprawa, ingerując każdorazowo w oświadczenie woli wykonawcy składające się na ofertę, nie powodowała istotnych zmian w treści oferty. Chodzi o oddanie intencji wykonawcy, które zostały w niedoskonały sposób wyrażone w treści złożonej oferty lub wynikały z niedostatecznego odczytania wymagań zamawiającego.

Instrument służący poprawie niezgodności oferty z siwz, przewidziany w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, ma zatem służyć jak najpełniejszemu, jak najbliższemu rzeczywistej intencji wykonawcy, oddaniu jego woli, rekonstrukcji oświadczenia, jakie ten wykonawca złożyłby, gdyby jego oferta poprawnie odpowiadała na wymagania zawarte w treści siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne