Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Inna omyłka w świetle wyroków z 2013 r. (cz. 1)

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Anna Wojtczyk

Omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, są poprawiane w myśl art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Na podstawie jakich kryteriów zakwalifikować błąd oferty jako tego typu omyłkę?

Jeżeli w trakcie badania ofert zamawiający zauważy rozbieżności między specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) a treścią złożonych ofert, to zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ma obowiązek odrzucić ofertę. Przed zastosowaniem tej sankcji musi jednak zbadać ofertę pod względem możliwości poprawienia pojawiających się w niej omyłek w trybie art. 87 ust. 2 pzp. Punkt 3 tego przepisu stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Odrzucenie oferty jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy niezgodności treści oferty nie da się usunąć przez zastosowanie tego przepisu.

Wobec tego rodzi się pytanie, jakie kryteria decydują o tym, że omyłka, która wystąpiła w ofercie, może być uznana za „inną omyłkę”, scharakteryzowaną w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Aby odpowiedzieć na to pytanie, w niniejszym artykule poddano analizie najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) w tym temacie.

Możliwość poprawienia ceny oferty

  • Wyrok z 26 lutego 2013 r. (KIO 354/13)


W sprawie będącej przedmiotem omawianego wyroku zamawiający poprawił kilka pozycji kosztorysu. Poprawa polegała na tym, że w poszczególne pozycje przedmiaru (w miejsca, gdzie wykonawca nie podał cen jednostkowych) wpisano kwotę 0,00 zł, a także skorygowano liczbę jednostek w kosztorysie, np. w poz. 10 „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus)” z 170,00 zmieniono na 3,00.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp ustawodawca wymaga jedynie, by ta poprawa, ingerując każdorazowo w oświadczenie woli wykonawcy składające się na ofertę, nie powodowała istotnych zmian w treści oferty. Chodzi o oddanie intencji wykonawcy, które zostały w niedoskonały sposób wyrażone w treści złożonej oferty lub wynikały z niedostatecznego odczytania wymagań zamawiającego.

Instrument służący poprawie niezgodności oferty z siwz, przewidziany w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, ma zatem służyć jak najpełniejszemu, jak najbliższemu rzeczywistej intencji wykonawcy, oddaniu jego woli, rekonstrukcji oświadczenia, jakie ten wykonawca złożyłby, gdyby jego oferta poprawnie odpowiadała na wymagania zawarte w treści siwz.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne