Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Ochrona osób i mienia

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony musi być przygotowane ze szczególną dbałością o precyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz o dokładne oszacowanie jego wartości.

Zamawiający, chcąc udzielić zamówienia publicznego, w pierwszej kolejności musi dokładnie opisać przedmiot tego zamówienia, a następnie oszacować jego wartość, by nie tylko określić zasady, na jakich będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pp) udzielał zamówienia, lecz także by zorientować się co do kosztów, jakie będzie musiał ponieść na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 86 ust. 3 pzp zamawiający jest zobowiązany bezpośrednio przed otwarciem ofert podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W pzp ustawodawca zawarł dość jednoznaczne zapisy co do sposobu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 pzp, musi opisać przedmiot zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Choć zapisy te wydają się dość precyzyjne, to jednak zamawiającym zdarza się zapominać, że opis musi być na tyle zrozumiały i dokładny, by wykonawcy potrafili, bez dodatkowych interpretacji czy pytań, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia i jakie są oczekiwania zamawiającego, oraz wskazać wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia, aby następnie móc to uwzględnić w swej ofercie, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym (zob. wyrok SO w Katowicach z 23 czerwca 2008 r., XIX Ga 214/08).

Opis przedmiotu zamówienia na usługę ochrony

Opisując przedmiot zamówienia w zakresie ochrony mienia, należy uwzględnić wiele elementów. Usługa ochrony osób i mienia może być świadczona przez SUFO, czyli specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Taka usługa jest wykonywana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia (dalej: uoom). Już na podstawie samej tej ustawy zamawiający wskazuje na dość szczegółowe uregulowania, które wykonawca musi uwzględnić.

Zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 7 uoom) SUFO stanowią:

 

  • wewnętrzne służby ochrony, czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony, oraz
  • przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz posiadają pozwolenie na broń na okaziciela.


Oczywiście nie wszystkie instytucje zlecające ochronę są zobowiązane do korzystania z SUFO. Dotyczy to tylko tych, które odpowiadają za obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych istotnych interesów państwa (art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne