Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Ochrona osób i mienia

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Jerzy Wysocki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony musi być przygotowane ze szczególną dbałością o precyzyjny opis przedmiotu zamówienia oraz o dokładne oszacowanie jego wartości.

Zamawiający, chcąc udzielić zamówienia publicznego, w pierwszej kolejności musi dokładnie opisać przedmiot tego zamówienia, a następnie oszacować jego wartość, by nie tylko określić zasady, na jakich będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: pp) udzielał zamówienia, lecz także by zorientować się co do kosztów, jakie będzie musiał ponieść na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 86 ust. 3 pzp zamawiający jest zobowiązany bezpośrednio przed otwarciem ofert podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W pzp ustawodawca zawarł dość jednoznaczne zapisy co do sposobu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 1 pzp, musi opisać przedmiot zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Choć zapisy te wydają się dość precyzyjne, to jednak zamawiającym zdarza się zapominać, że opis musi być na tyle zrozumiały i dokładny, by wykonawcy potrafili, bez dodatkowych interpretacji czy pytań, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia i jakie są oczekiwania zamawiającego, oraz wskazać wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia, aby następnie móc to uwzględnić w swej ofercie, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym (zob. wyrok SO w Katowicach z 23 czerwca 2008 r., XIX Ga 214/08).

Opis przedmiotu zamówienia na usługę ochrony

Opisując przedmiot zamówienia w zakresie ochrony mienia, należy uwzględnić wiele elementów. Usługa ochrony osób i mienia może być świadczona przez SUFO, czyli specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Taka usługa jest wykonywana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia (dalej: uoom). Już na podstawie samej tej ustawy zamawiający wskazuje na dość szczegółowe uregulowania, które wykonawca musi uwzględnić.

Zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 7 uoom) SUFO stanowią:

 

  • wewnętrzne służby ochrony, czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony, oraz
  • przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz posiadają pozwolenie na broń na okaziciela.


Oczywiście nie wszystkie instytucje zlecające ochronę są zobowiązane do korzystania z SUFO. Dotyczy to tylko tych, które odpowiadają za obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych istotnych interesów państwa (art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne