Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Złożenie nieprawdziwych informacji

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Robert Bednarczyk

Jedynie świadome działanie wykonawcy, mające na celu wprowadzenie zamawiającego w błąd, może skutkować wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych1 wprowadziła do pzp art. 26 ust. 2b, zgodnie z którym wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jak wynika z uzasadnienia powołanej nowelizacji, wprowadzenie art. 26 ust. 2b pzp wynikało z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (dalej: dyrektywa), co miało umożliwić większej liczbie wykonawców wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji uczynić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bardziej konkurencyjnymi.

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich pozostaje sprawą doniosłą w kontekście wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Informacje nieprawdziwe

W pzp nie wskazano definicji legalnej pojęcia „nieprawdziwe informacje”, użytego w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zasadne jest odwołanie się – odpowiednio – do wytycznych dotyczących rozumienia tej kategorii, zawartych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r. (II CKN 10095/99), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że pojęcia „prawda”, „prawdziwy” bądź ich zaprzeczenia występują wielokrotnie w aktach normatywnych i we wszystkich tych aktach prawnych pojęcie „prawda” rozumiane jest jako zgodność (adekwatność) myśli (wypowiedzi – w znaczeniu logicznym) z rzeczywistością (z „faktami” i „danymi”), co odpowiada – na gruncie filozoficznym – tzw. klasycznej koncepcji prawdy.

Strona podmiotowa

Podstawowe znaczenie w wykładni strony podmiotowej przesłanki złożenia nieprawdziwych informacji ma art. 45 ust. 2 lit. g dyrektywy, zgodnie z którym z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne