Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Złożenie nieprawdziwych informacji

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Robert Bednarczyk

Jedynie świadome działanie wykonawcy, mające na celu wprowadzenie zamawiającego w błąd, może skutkować wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp.

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych1 wprowadziła do pzp art. 26 ust. 2b, zgodnie z którym wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jak wynika z uzasadnienia powołanej nowelizacji, wprowadzenie art. 26 ust. 2b pzp wynikało z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (dalej: dyrektywa), co miało umożliwić większej liczbie wykonawców wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji uczynić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bardziej konkurencyjnymi.

Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich pozostaje sprawą doniosłą w kontekście wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Informacje nieprawdziwe

W pzp nie wskazano definicji legalnej pojęcia „nieprawdziwe informacje”, użytego w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Zasadne jest odwołanie się – odpowiednio – do wytycznych dotyczących rozumienia tej kategorii, zawartych w wyroku Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r. (II CKN 10095/99), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że pojęcia „prawda”, „prawdziwy” bądź ich zaprzeczenia występują wielokrotnie w aktach normatywnych i we wszystkich tych aktach prawnych pojęcie „prawda” rozumiane jest jako zgodność (adekwatność) myśli (wypowiedzi – w znaczeniu logicznym) z rzeczywistością (z „faktami” i „danymi”), co odpowiada – na gruncie filozoficznym – tzw. klasycznej koncepcji prawdy.

Strona podmiotowa

Podstawowe znaczenie w wykładni strony podmiotowej przesłanki złożenia nieprawdziwych informacji ma art. 45 ust. 2 lit. g dyrektywy, zgodnie z którym z udziału w zamówieniu można wykluczyć każdego wykonawcę, który jest winny poważnego wprowadzenia w błąd w zakresie przekazania lub nieprzekazania informacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne