Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Instytucja kultury jako zamawiający

Data publikacji: 01-07-2014 Autor: Agnieszka Adach-Nerwińska, Jerzy Pieróg
Autor: Rys. A. Szczęsna

Ostatnia nowelizacja pzp wprowadziła nowe uregulowania dotyczące udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Wątpliwości budzi wskazanie kręgu instytucji zwolnionych ze stosowania pzp.

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z 14 marca 2014 r. wprowadziła dodatkowe wyłączenia w stosowaniu procedury zamówieniowej. Na mocy dodanego art. 4 pkt 8b pzp omawianej ustawy nie stosuje się do zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów. Wyłączenie dotyczy tylko zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Ponadto przedmiot zamówienia nie może służyć wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej działalności.

Cel nowelizacji

Podstawowym celem ostatniej nowelizacji pzp było ułatwienie udzielania zamówień z zakresu kultury przez odstąpienie od sformalizowanej procedury przetargowej. W konsekwencji zmiana pzp ma się przyczynić do powiększenia zbiorów muzealnych, a także zwiększenia udziału zagranicznych artystów w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie RP.

Motywem przewodnim działania ustawodawcy było stwierdzenie stanu braku konkurencyjności na rynku dostaw i usług z zakresu działalności kulturalnej. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji pzp wskazano bowiem, że w przypadku zamówień w tej dziedzinie przedmiotem zamówienia jest konkretne dzieło sztuki lub usługa danego (jednego) artysty bądź twórcy. W konsekwencji w tego typu przetargach zastosowanie znajduje najczęściej art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp. Na mocy tego przepisu zamawiający są uprawnieni do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. W związku z tym pod reżim procedury przetargowej podlega wówczas tylko jeden konkretny wykonawca. Założyć jednak należy, że formalistyczne podejście polskich zamawiających – poprzedzające zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – spotykało się z niechęcią zagranicznych twórców. Stąd też powstała idea odstąpienia od sztywnej procedury udzielania zamówienia. Zupełnie na marginesie warto zauważyć, że na kanwie ostatniej nowelizacji brzmienie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp nie uległo zmianie. Zniesiono jedynie obowiązek żądania oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku postępowań o wartości wyższej od tzw. progów unijnych – także dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (wynika to z nowo dodanego art. 67 ust. 6 pzp).

Krąg zamawiających

Brzmienie art. 4 pkt 8b pzp budzi wątpliwości interpretacyjne dotyczące kręgu podmiotów zwolnionych ze stosowania pzp. Powstaje bowiem pytanie, czy omawiana norma ma zastosowanie do każdego zamawiającego (określonego w art. 3 pzp), chcącego zorganizować wydarzenie kulturalne, czy też jest ona skierowana wyłącznie do instytucji kulturalnych. Analizie poddać zatem należy charakter omawianego wyłączenia i rozstrzygnąć, czy jest on wyłącznie przedmiotowy, czy też podmiotowo-przedmiotowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne