Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzeczenia ETS

Data publikacji: 01-01-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

W ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał  7 wyroków w zakresie zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywanych pytań prejudycjalnych bądź też skargi o stwierdzenie uchybienia.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ETS) jest najwyższym organem sądowym Wspólnot Europejskich. W obszarze zamówień publicznych sprawy przez niego rozpatrywane dotyczą pytania (odesłania) prejudycjalnego albo też skargi o stwierdzenie uchybienia.

 

W ramach pytania prejudycjalnego ETS odpowiada na pytanie sądu krajowego, dotyczące interpretacji określonych zapisów prawa wspólnotowego bądź też zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym. Sąd krajowy, który się z nim zwrócił, jest związany otrzymaną wykładnią. Jest ona również wiążąca dla sądów z innych państw członkowskich w momencie, gdy zetkną się one z identycznym problemem. W zakresie zamówień publicznych ETS może odpowiedzieć na pytanie sądu krajowego wynikające ze sprawy toczącej się przed nim, a związanej z zamówieniem o wartości podprogowej, czyli takim, którego zasady udzielania nie są objęte dyrektywami wspólnotowymi (2004/17/WE, 2004/18/WE).

 

Skarga o stwierdzenie uchybienia jest składana przez Komisję Wspólnot Europejskich. Dotyczy ona niewypełnienia przez państwo członkowskie obowiązków wynikających z członkostwa w WE. W odniesieniu do zamówień publicznych mamy najczęściej do czynienia albo z nieterminową transpozycją dyrektywy bądź też transpozycją niepełną czy też sprzeczną z duchem dyrektywy. Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji ETS oraz uregulowań proceduralnych znajdują się na jego stronie www.curia.europa.eu. Natomiast pełna treść wyroków znajduje się w bazie danych prawa wspólnotowego EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu).

 

W 2009 r. Trybunał wydał 7 wyroków (stan na 10 grudnia 2009 r.), które zostaną omówione w porządku chronologicznym w dalszej części artykułu. Ponadto, przedstawione zostaną dwa wyroki wydane pod koniec 2008 r., które nie zostały uwzględnione w prezentacji wyroków Trybunału za rok 2008 (Z. Raczkiewicz, „ETS o zamówieniach” [w:] „Przetargi Publiczne”, nr 12, grudzień 2008).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne