Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   szkoda   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Celem każdego postępowania o zamówienie publiczne jest WYBÓR wykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Aby do niego doszło, zamawiający musi wykonać kilka czynności, których nazwy zaczynają się od litery W.

WARUNKI udziału w postępowaniu to narzędzie umożliwiające zamawiającemu wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Warunki mogą dotyczyć poziomu wiedzy i doświadczenia wykonawców, dysponowania niezbędnym sprzętem albo osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także ich zdolności ekonomicznej i finansowej. Zakres warunków i ich poziom każdorazowo muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie spełniają wszystkich warunków udziału w postępowaniu, mogą WSPÓLNIE ubiegać się o zamówienie, sumując swoje potencjały. Tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, który ich reprezentuje w postępowaniu. Pełnomocnik może także podpisać umowę z zamawiającym w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Podobnie jak wykonawcy, którzy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, tak również zamawiający mogą WSPÓLNIE przeprowadzić zamówienie wyłaniające wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wykonywanej na rzecz wszystkich zainteresowanych zamawiających. Tacy zamawiający wybierają spośród siebie jednego, który przeprowadzi postępowanie o zamówienie publicznie i podpisze umowę z wybranym wykonawcą w imieniu wszystkich zamawiających.

WADIUM to określona kwota, składana zamawiającemu przez wykonawcę jako zabezpieczenie deklaracji wykonawcy, że wykona on zamówienie na warunkach określonych w jego ofercie. Wadium może mieć formę pieniężną lub papieru wartościowego, a jego wysokość nie może przekroczyć 3% wartości szacunkowej zamówienia. Przy określaniu wysokości wadium nie uwzględnia się wielkości zamówień uzupełniających, jeśli zamawiający przewiduje możliwość ich udzielenia. W przypadku udzielania zamówienia w częściach zamawiający określa wadium dla każdej z nich, biorąc ich wartość jako punkt odniesienia. Żądanie wadium jest obowiązkiem zamawiającego w postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne