Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   szkoda   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Celem każdego postępowania o zamówienie publiczne jest WYBÓR wykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. Aby do niego doszło, zamawiający musi wykonać kilka czynności, których nazwy zaczynają się od litery W.

WARUNKI udziału w postępowaniu to narzędzie umożliwiające zamawiającemu wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Warunki mogą dotyczyć poziomu wiedzy i doświadczenia wykonawców, dysponowania niezbędnym sprzętem albo osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także ich zdolności ekonomicznej i finansowej. Zakres warunków i ich poziom każdorazowo muszą być dostosowane do rodzaju i zakresu przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie spełniają wszystkich warunków udziału w postępowaniu, mogą WSPÓLNIE ubiegać się o zamówienie, sumując swoje potencjały. Tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, który ich reprezentuje w postępowaniu. Pełnomocnik może także podpisać umowę z zamawiającym w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Podobnie jak wykonawcy, którzy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, tak również zamawiający mogą WSPÓLNIE przeprowadzić zamówienie wyłaniające wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlanej, wykonywanej na rzecz wszystkich zainteresowanych zamawiających. Tacy zamawiający wybierają spośród siebie jednego, który przeprowadzi postępowanie o zamówienie publicznie i podpisze umowę z wybranym wykonawcą w imieniu wszystkich zamawiających.

WADIUM to określona kwota, składana zamawiającemu przez wykonawcę jako zabezpieczenie deklaracji wykonawcy, że wykona on zamówienie na warunkach określonych w jego ofercie. Wadium może mieć formę pieniężną lub papieru wartościowego, a jego wysokość nie może przekroczyć 3% wartości szacunkowej zamówienia. Przy określaniu wysokości wadium nie uwzględnia się wielkości zamówień uzupełniających, jeśli zamawiający przewiduje możliwość ich udzielenia. W przypadku udzielania zamówienia w częściach zamawiający określa wadium dla każdej z nich, biorąc ich wartość jako punkt odniesienia. Żądanie wadium jest obowiązkiem zamawiającego w postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne