Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Stosowanie prawa opcji

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Jak należy definiować prawo opcji?

Ani w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ani w dyrektywie klasycznej nie znajdziemy definicji pojęcia „prawo opcji”. W dyrektywie zapisano jedynie, że podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą, przy czym w obliczeniu takim uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą także wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 dyrektywy klasycznej). Stąd też zapis w art. 34 ust. 5 pzp: „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”.

W jednym z komentarzy do pzp prawo opcji zostało określone jako: „przyznane zamawiającemu uprawienie do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia – zwłaszcza do jego rozszerzenia. Rozszerzenie to może dotyczyć zarówno wolumenu zamówienia (…), jak i przedłużenia stosunku prawnego o charakterze ciągłym (…)”1. Zgodnie z inną publikacją: „(…) prawo opcji to prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. Zamawiający, zastrzegając prawo opcji, może skorzystać z możliwości rozszerzenia zamówienia o konkretny przedmiot, co do zasady nietożsamy z przedmiotem zamówienia, jednakże każdorazowo ściśle z nim związany, bądź też zamienić określoną część zamówienia na inne, również ściśle określone, pozostające w związku z zamówieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie może bowiem stanowić obejścia przepisów prawa zamówień publicznych poprzez rozszerzanie przedmiotu zamówienia o dostawy lub usługi tożsame z przedmiotem zamówienia poprzez jednostronne oświadczenie zamawiającego woli zwiększenia wolumenu zamówienia bądź wydłużenia czasu trwania umowy”2.


Czy można stosować prawo opcji dla robót budowlanych?

Prawo opcji zostało opisane w art. 34 ust. 5 pzp, który odnosi się do szacowania wartości zamówienia dla dostaw i usług, stąd też prawo opcji może być stosowane tylko do dostaw i usług i nie ma zastosowania dla robót budowlanych.

Przy okazji trzeba pamiętać o tym, że w dookreśleniu tego, kiedy mamy do czynienia z dostawami i usługami, pomoże nam art. 6 pzp. Warto więc zauważyć, że dostawą jest również takie zamówienie, w którym występują roboty budowlane związane z rozmieszczeniem lub instalacją dostarczonej rzeczy lub innego dobra, i do udzielania takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw (art. 6 ust. 1 pzp), a więc i art. 34 ust. 5 pzp. Podobnie jest z usługami: gdy zamówienie obejmuje równocześnie usługi i roboty budowlane niezbędne do wykonania tych usług, to do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące usług (art. 6 ust. 4 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne