Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Nowe podejście do kryteriów oceny

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Paweł Nowicki

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami stosowanie kryterium najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert nie było gwarantem wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Według danych statystycznych Urzędu Zamówień Publicznych w 92% prowadzonych w 2012 r. postępowań o wartości przedmiotu zamówienia poniżej tzw. progów unijnych zamawiający zdecydowali się na zastosowanie ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia. Natomiast w postępowaniach, których wartość była równa progom lub je przekraczała, kryterium ceny – jako jedyne – stosowane było w 72% przetargów. Pokazuje to dobitnie, że na polskim rynku zamówień publicznych kryterium najniższej ceny jest dominujące. W tym samym okresie uśrednione dane statystyczne dla całej Unii Europejskiej wskazywały, że aż w 70% postępowań zamawiający udzielali zamówienia publicznego na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

W lutym 2014 r. zostały przyjęte nowe dyrektywy zamówieniowe: dyrektywa 2014/24/UE1 w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, dyrektywa 2014/25/UE2 w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE oraz dyrektywa 2014/23/UE3 w sprawie udzielania koncesji. Jednym z ich zadań było zakończenie hegemonii najniższej ceny w zamówieniach publicznych. Poseł Parlamentu Europejskiego Marc Tarabella, będący zarazem sprawozdawcą w zakresie reformy zamówień publicznych, wskazywał nawet, że ich wprowadzenie było najważniejszym punktem reformy unijnego systemu zamówień publicznych.

Najtańsza czy najkorzystniejsza ekonomicznie

Zanim zostanie omówione nowe podejście do kryteriów oceny ofert, zaprezentowane przez Komisję Europejską w nowych dyrektywach zamówieniowych, warto przeanalizować obecnie obowiązujące przepisy, chociażby w postaci dyrektywy 2004/18/WE (dalej: dyrektywa klasyczna) czy ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), by odpowiedzieć na pytanie, czy ograniczają one możliwość udzielania zamówień na podstawie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Jeśli odpowiedź okaże się przecząca, warto z kolei zastanowić się, gdzie leżą przyczyny tak niskiego zainteresowania instytucji zamawiających wielokryteriową oceną ofert.

W dyrektywie klasycznej w art. 53 ust. 1 wskazano, że kryteriami, na podstawie których instytucje zamawiające udzielają zamówień, są:

 

  1. w przypadku gdy zamówienia udziela się na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia instytucji zamawiającej – różne kryteria odnoszące się do danego zamówienia publicznego, np. jakość, cena, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty środowiskowe, koszty użytkowania, rentowność, serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, termin dostarczenia lub czas dostarczenia, lub realizacji albo
  2. wyłącznie najniższa cena.


Należy zauważyć, że zgodnie z dotychczasowymi przepisami prawa unijnego oferta wybierana na podstawie kryterium najniższej ceny nie była de iure oceniana jako oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. Była to po prostu oferta najtańsza, co wcale – jak pokazuje praktyka – nie musi się przekładać na szeroko pojmowaną efektywność ekonomiczną udzielonego zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne