Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Klauzule społeczne w zamówieniach

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Ilona Zalewska

Na gruncie pzp możliwe jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Zamawiający może zastosować tzw. klauzule społeczne wskazane w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 pzp.

Celem zastosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest m.in. aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, wyrównywanie szans na rynku pracy, podniesienie umiejętności pracowników, a w rezultacie polepszenie ich sytuacji zawodowej oraz wsparcie idei rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Postanowienia dotyczące klauzul społecznych muszą zostać zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu, publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Powinny się one znaleźć również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) bądź w zaproszeniu do negocjacji, we wzorze umowy lub w umowie (której treść ustalana jest podczas negocjacji o udzielenie zamówienia), w zależności od wybranego trybu.

Początkowo stosowanie klauzul społecznych regulowane było jedynie w prawie Unii Europejskiej. Do polskiego systemu prawnego odpowiednie zapisy wprowadzono dopiero w 2009 r., normując te kwestie w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Pośrednio do aspektów społecznych i środowiskowych odwołują się także regulacje ogólne: art. 24 ust. 1 pkt 3–8 oraz art. 25 ust. 2 pzp.

Zamówienia zastrzeżone

Klauzule społeczne w postaci tzw. zamówień zastrzeżonych (art. 22 ust. 2 pzp) dotyczą profilu zatrudnienia funkcjonującego u danego wykonawcy i powinny być traktowane jako odrębne warunki udziału w postępowaniu, niezależne od tych opisanych w art. 22 ust. 1 pzp. Taka teza została zawarta w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z 30 października 2012 r. (KIO 2255/12).

W innym wyroku (z 30 października 2012 r., KIO 2249/12) Izba stwierdziła, że w przypadku składania oferty wspólnej dla spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pzp, niewystarczające będzie wykazanie zatrudniania ponad 50% osób niepełnosprawnych przez jednego z konsorcjantów. Skoro art. 22 ust. 2 pzp daje zamawiającemu możliwość ograniczenia kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia wyłącznie do wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, to nie sposób uznać, że wykazanie takiego poziomu zatrudnienia tylko u jednego z konsorcjantów jest wystarczające dla spełnienia tego warunku przez całe konsorcjum.

Pogląd ten został potwierdzony w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych: „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Pzp, tylko w przypadku, gdy wykażą, że ponad 50% zatrudnianych przez każdego z nich pracowników stanowią osoby niepełnosprawne”1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne