Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Klauzule społeczne w zamówieniach

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Ilona Zalewska

Na gruncie pzp możliwe jest m.in. wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Zamawiający może zastosować tzw. klauzule społeczne wskazane w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 pzp.

Celem zastosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest m.in. aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, wyrównywanie szans na rynku pracy, podniesienie umiejętności pracowników, a w rezultacie polepszenie ich sytuacji zawodowej oraz wsparcie idei rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Postanowienia dotyczące klauzul społecznych muszą zostać zamieszczone w ogłoszeniu o zamówieniu, publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywanym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Powinny się one znaleźć również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) bądź w zaproszeniu do negocjacji, we wzorze umowy lub w umowie (której treść ustalana jest podczas negocjacji o udzielenie zamówienia), w zależności od wybranego trybu.

Początkowo stosowanie klauzul społecznych regulowane było jedynie w prawie Unii Europejskiej. Do polskiego systemu prawnego odpowiednie zapisy wprowadzono dopiero w 2009 r., normując te kwestie w art. 22 ust. 2, art. 29 ust. 4 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Pośrednio do aspektów społecznych i środowiskowych odwołują się także regulacje ogólne: art. 24 ust. 1 pkt 3–8 oraz art. 25 ust. 2 pzp.

Zamówienia zastrzeżone

Klauzule społeczne w postaci tzw. zamówień zastrzeżonych (art. 22 ust. 2 pzp) dotyczą profilu zatrudnienia funkcjonującego u danego wykonawcy i powinny być traktowane jako odrębne warunki udziału w postępowaniu, niezależne od tych opisanych w art. 22 ust. 1 pzp. Taka teza została zawarta w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z 30 października 2012 r. (KIO 2255/12).

W innym wyroku (z 30 października 2012 r., KIO 2249/12) Izba stwierdziła, że w przypadku składania oferty wspólnej dla spełnienia warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pzp, niewystarczające będzie wykazanie zatrudniania ponad 50% osób niepełnosprawnych przez jednego z konsorcjantów. Skoro art. 22 ust. 2 pzp daje zamawiającemu możliwość ograniczenia kręgu podmiotów mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia wyłącznie do wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, to nie sposób uznać, że wykazanie takiego poziomu zatrudnienia tylko u jednego z konsorcjantów jest wystarczające dla spełnienia tego warunku przez całe konsorcjum.

Pogląd ten został potwierdzony w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych: „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Pzp, tylko w przypadku, gdy wykażą, że ponad 50% zatrudnianych przez każdego z nich pracowników stanowią osoby niepełnosprawne”1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne