Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Czy cena musi być dodatnia?

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Agnieszka Dylong

Jeśli wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego osiąga dodatkowe przychody, powinien uwzględnić je w kalkulacji ceny oferty. Może to skutkować oferowaniem ceny w wysokości 0 zł.

W praktyce udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie zdarza się, że cena oferowana przez wykonawców jest zaskakująco niska nie z powodu stosowania cen dumpingowych (rażąco niskich), lecz z uwagi na to, że wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia osiąga dodatkowe przychody i uwzględnia je, kalkulując cenę oferty. Sytuacja taka zdarza się w szczególności w przypadku zamówień na prowadzenie rachunków bankowych lub przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także na wykonywanie robót budowlanych, gdy pewne pozycje w kosztorysie wyceniane są na 0 zł. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy cena musi być zawsze dodatnia, czy też może wynosić 0 zł bądź nawet mieć wartość ujemną.

Opłatność umów o zamówienie publiczne

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przez pojęcie „zamówienia publiczne” należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Z samej definicji zamówienia publicznego wynika więc, że musi mieć ono charakter odpłatny. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) i Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wskazuje się jednak, że nie zawsze oznacza to, iż wynagrodzenie wykonawcy ma postać pieniężną:

 

  • Wyrok KIO z 8 grudnia 2011 r. (KIO 2542/11)


„Odpłatność obejmuje każdy rodzaj korzyści, która przedstawia wartość pieniężną, z tym jednak zastrzeżeniem, iż korzyść wynikająca z umowy nie musi być uiszczana w postaci pieniężnej. Pojęcie odpłatności należy interpretować szeroko i obejmuje ono nie tylko świadczenia pieniężne, lecz również każdy rodzaj korzyści, które zamawiający akceptuje w zamian za wykonanie zamówienia”.

W sprawie tej zamówienie dotyczyło usługi otwarcia i prowadzenia rachunków skonsolidowanych oraz realizacji płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń. Z tytułu realizacji umowy bank przewidywał uzyskanie korzyści wynikających z uzyskania depozytów bieżących, czyli środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, a także ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach funduszy zamawiającego oraz z tytułu realizacji świadczeń zagranicznych, związanych z kursem wymiany walut.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego powinno więc co do zasady przybrać formę pieniężną, lecz w drodze wyjątku – z uwagi na specyfikę zamówienia – dopuszczalne jest, aby odpłatność umowy po stronie wykonawcy polegała na uzyskiwaniu innych korzyści z wykonywania zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne