Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Czy cena musi być dodatnia?

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Agnieszka Dylong

Jeśli wykonawca podczas realizacji zamówienia publicznego osiąga dodatkowe przychody, powinien uwzględnić je w kalkulacji ceny oferty. Może to skutkować oferowaniem ceny w wysokości 0 zł.

W praktyce udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie zdarza się, że cena oferowana przez wykonawców jest zaskakująco niska nie z powodu stosowania cen dumpingowych (rażąco niskich), lecz z uwagi na to, że wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia osiąga dodatkowe przychody i uwzględnia je, kalkulując cenę oferty. Sytuacja taka zdarza się w szczególności w przypadku zamówień na prowadzenie rachunków bankowych lub przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także na wykonywanie robót budowlanych, gdy pewne pozycje w kosztorysie wyceniane są na 0 zł. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy cena musi być zawsze dodatnia, czy też może wynosić 0 zł bądź nawet mieć wartość ujemną.

Opłatność umów o zamówienie publiczne

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przez pojęcie „zamówienia publiczne” należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Z samej definicji zamówienia publicznego wynika więc, że musi mieć ono charakter odpłatny. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) i Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) wskazuje się jednak, że nie zawsze oznacza to, iż wynagrodzenie wykonawcy ma postać pieniężną:

 

  • Wyrok KIO z 8 grudnia 2011 r. (KIO 2542/11)


„Odpłatność obejmuje każdy rodzaj korzyści, która przedstawia wartość pieniężną, z tym jednak zastrzeżeniem, iż korzyść wynikająca z umowy nie musi być uiszczana w postaci pieniężnej. Pojęcie odpłatności należy interpretować szeroko i obejmuje ono nie tylko świadczenia pieniężne, lecz również każdy rodzaj korzyści, które zamawiający akceptuje w zamian za wykonanie zamówienia”.

W sprawie tej zamówienie dotyczyło usługi otwarcia i prowadzenia rachunków skonsolidowanych oraz realizacji płatności masowych dotyczących wypłaty świadczeń. Z tytułu realizacji umowy bank przewidywał uzyskanie korzyści wynikających z uzyskania depozytów bieżących, czyli środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, a także ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach funduszy zamawiającego oraz z tytułu realizacji świadczeń zagranicznych, związanych z kursem wymiany walut.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie zamówienia publicznego powinno więc co do zasady przybrać formę pieniężną, lecz w drodze wyjątku – z uwagi na specyfikę zamówienia – dopuszczalne jest, aby odpłatność umowy po stronie wykonawcy polegała na uzyskiwaniu innych korzyści z wykonywania zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne