Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Prawo opcji w zamówieniach na dostawy

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    oświadczenie   prawo opcji   siwz
Autor: Rys. A. Szczęsna
Autor: Rys. A. Szczęsna

Zapisy dotyczące prawa opcji stanowią część opisu przedmiotu zamówienia i mają istotne znaczenie dla prawidłowego określenia zakresu przyszłej umowy, jaki wykonawca jest zobowiązany wycenić.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) o prawie opcji mówi niewiele. Ustawodawca nie podał definicji legalnej tego pojęcia w słowniczku pojęć określonym w art. 2 pzp. Również nowa dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, nie zawiera takiej definicji. Jedynie w rozdziale II pzp dotyczącym przygotowania postępowania, w części odnoszącej się do szacowania wartości zamówienia ustawodawca posługuje się pojęciem prawa opcji. Zgodnie z art. 34 ust. 5 pzp, jeżeli w zamówieniu na usługi lub dostawy przewiduje się prawo opcji, to przy ustaleniu wartości zamówienia należy uwzględnić największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Z treści tego przepisu wynika, że prawo opcji może dotyczyć wyłącznie dostaw i usług. Zamawiający nie będą mieli z nim do czynienia w przypadku robót budowlanych1.

Mimo że przepis ten powiązany jest z szacowaniem wartości zamówienia i koniecznością uwzględnienia największego możliwego zakresu zamówienia z dodaniem do niego prawa opcji, problem z zastosowaniem tej instytucji nie dotyczy szacowania wartości zamówienia, lecz sprowadza się do pytania o to, co może być przedmiotem tego prawa w zamówieniach publicznych.

Zakres prawa opcji – węższe rozumienie

W doktrynie można znaleźć dwa różne stanowiska dotyczące rozumienia zakresu prawa opcji na gruncie pzp. Przedstawiciele pierwszego z nich wskazują, że „trudno uznać za słuszny pogląd konstytuujący prawo opcji jako prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o przedmiot tożsamy z zamówieniem podstawowym o nieograniczony wolumen lub czas, bez konieczności stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz jakichkolwiek przesłanek uzasadniających takie działanie. Nie jest w szczególności prawem opcji przedłużenie okresu trwania umowy, gdyż nie zastrzega dla Zamawiającego prawa do późniejszej decyzji, czy z danego zamówienia skorzystać, a zmienia jedynie okres, w którym zamawiający skorzysta z zamówienia podstawowego. W związku z tym uznać należy, że prawo opcji to prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. Zamawiający, zastrzegając prawo opcji, może skorzystać z możliwości rozszerzenia zamówienia o konkretny przedmiot, co do zasady nietożsamy z przedmiotem zamówienia, jednakże każdorazowo ściśle z nim związany, bądź też zamienić określoną część zamówienia na inne, również ściśle określone, pozostające w związku z zamówieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie może bowiem stanowić obejścia przepisów prawa zamówień publicznych poprzez rozszerzanie przedmiotu zamówienia o dostawy lub usługi tożsame z przedmiotem zamówienia poprzez jednostronne oświadczenie zamawiającego woli zwiększenia wolumenu zamówienia bądź wydłużenia czasu trwania umowy”2. Podobnie wskazano również w innym komentarzu do pzp: „Opcja to prawo do podjęcia decyzji lub dokonania wyboru. W przypadku zamówień publicznych chodzi np. o prawo wykonania usługi najmu rzeczy ruchomej z opcją nabycia przedmiotu najmu czy też prawo odkupienia przedmiotu zamówienia po leasingu, przy czym zasadniczy przedmiot zamówienia stanowi w pierwszym przykładzie najem, a w drugim leasing rzeczy ruchomej”3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne