Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Prawo opcji w zamówieniach na dostawy

Data publikacji: 02-06-2014 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    prawo opcji   oświadczenie   siwz
Autor: Rys. A. Szczęsna
Autor: Rys. A. Szczęsna

Zapisy dotyczące prawa opcji stanowią część opisu przedmiotu zamówienia i mają istotne znaczenie dla prawidłowego określenia zakresu przyszłej umowy, jaki wykonawca jest zobowiązany wycenić.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) o prawie opcji mówi niewiele. Ustawodawca nie podał definicji legalnej tego pojęcia w słowniczku pojęć określonym w art. 2 pzp. Również nowa dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, nie zawiera takiej definicji. Jedynie w rozdziale II pzp dotyczącym przygotowania postępowania, w części odnoszącej się do szacowania wartości zamówienia ustawodawca posługuje się pojęciem prawa opcji. Zgodnie z art. 34 ust. 5 pzp, jeżeli w zamówieniu na usługi lub dostawy przewiduje się prawo opcji, to przy ustaleniu wartości zamówienia należy uwzględnić największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Z treści tego przepisu wynika, że prawo opcji może dotyczyć wyłącznie dostaw i usług. Zamawiający nie będą mieli z nim do czynienia w przypadku robót budowlanych1.

Mimo że przepis ten powiązany jest z szacowaniem wartości zamówienia i koniecznością uwzględnienia największego możliwego zakresu zamówienia z dodaniem do niego prawa opcji, problem z zastosowaniem tej instytucji nie dotyczy szacowania wartości zamówienia, lecz sprowadza się do pytania o to, co może być przedmiotem tego prawa w zamówieniach publicznych.

Zakres prawa opcji – węższe rozumienie

W doktrynie można znaleźć dwa różne stanowiska dotyczące rozumienia zakresu prawa opcji na gruncie pzp. Przedstawiciele pierwszego z nich wskazują, że „trudno uznać za słuszny pogląd konstytuujący prawo opcji jako prawo rozszerzenia zakresu zamówienia o przedmiot tożsamy z zamówieniem podstawowym o nieograniczony wolumen lub czas, bez konieczności stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz jakichkolwiek przesłanek uzasadniających takie działanie. Nie jest w szczególności prawem opcji przedłużenie okresu trwania umowy, gdyż nie zastrzega dla Zamawiającego prawa do późniejszej decyzji, czy z danego zamówienia skorzystać, a zmienia jedynie okres, w którym zamawiający skorzysta z zamówienia podstawowego. W związku z tym uznać należy, że prawo opcji to prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego o pewne usługi lub dostawy, które towarzyszą zamówieniu podstawowemu, a co do których zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie podjął decyzji, czy będzie z nich korzystał. Zamawiający, zastrzegając prawo opcji, może skorzystać z możliwości rozszerzenia zamówienia o konkretny przedmiot, co do zasady nietożsamy z przedmiotem zamówienia, jednakże każdorazowo ściśle z nim związany, bądź też zamienić określoną część zamówienia na inne, również ściśle określone, pozostające w związku z zamówieniem podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie może bowiem stanowić obejścia przepisów prawa zamówień publicznych poprzez rozszerzanie przedmiotu zamówienia o dostawy lub usługi tożsame z przedmiotem zamówienia poprzez jednostronne oświadczenie zamawiającego woli zwiększenia wolumenu zamówienia bądź wydłużenia czasu trwania umowy”2. Podobnie wskazano również w innym komentarzu do pzp: „Opcja to prawo do podjęcia decyzji lub dokonania wyboru. W przypadku zamówień publicznych chodzi np. o prawo wykonania usługi najmu rzeczy ruchomej z opcją nabycia przedmiotu najmu czy też prawo odkupienia przedmiotu zamówienia po leasingu, przy czym zasadniczy przedmiot zamówienia stanowi w pierwszym przykładzie najem, a w drugim leasing rzeczy ruchomej”3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne