Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

PANIE i PANOWIE, w tym numerze PREZENTUJEMY literę P, od której zaczynają się takie POJĘCIA, jak: POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia PUBLICZNEGO, PRZETARG, PRZESŁANKI, PODWYKONAWSTWO czy PROTOKÓŁ.

POSTĘPOWANIEM o udzielenie zamówienia publicznego jest każde postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny muszą być PROPORCJONALNE do przedmiotu zamówienia i z nim związane. Oznacza to, że muszą odnosić się do podstawowych elementów przedmiotu zamówienia, istotnych z punktu widzenia celu przedsięwzięcia, oraz powinny być formułowane w granicach, jakie wyznacza przedmiot świadczenia wykonawcy.

Zakazany jest PODZIAŁ zamówienia w celu uniknięcia konieczności stosowania pzp. Tylko podział zamówienia, który nie prowadzi do obejścia reżimów ustawowych (wynikających z określonych progów wartości), jest dozwolony. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zamówienie udzielane jest w częściach i łączna wartość tych części nie przekracza 20% wartości zamówienia oraz jest mniejsza od równowartości kwoty 80 000 euro (w przypadku zamówień na dostawy i usługi) lub 1 mln euro (w przypadku zamówień na roboty budowlane) – wówczas dla danej części zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części, a nie sumy wszystkich części.

PRZETARG nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych, których wybór nie musi wynikać ze spełnienia ustawowych PRZESŁANEK.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają PEŁNOMOCNIKA, który reprezentuje ich w postępowaniu albo – dodatkowo – zawiera w ich imieniu z zamawiającym umowę o realizację zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne