Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 01-02-2010

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

Wpisanie wyższej kwoty minimalnej, na którą może być wystawione Przejściowe Świadectwo Płatności, niż kwota, którą zastrzegł zamawiający, jest brakiem formalnym oferty, który nie przesądza o jej niezgodności z siwz.


Sygn. akt KIO/UZP 1652/09

 

Wyrok z dnia 23 grudnia 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie oceny ofert wraz z dokonaniem poprawienia oferty odwołującego w zakresie przyjętej minimalnej wartości Przejściowego Świadectwa Płatności.


Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego: „Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinkach Węgliniec–Zgorzelec, Węgliniec–Bielawa Dolna”. Szacunkowa wartość zamówienia przewyższała progi unijne. Zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy X, odrzucając ofertę konsorcjum Y na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp jako sprzeczną z treścią siwz, gdzie wymagano przyjęcia i podania w ofercie minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) w wysokości 100 000 euro wobec kwoty 500 000 euro przyjętej w ofercie.

 

Konsorcjum wniosło protest. W uzasadnieniu protestujący wskazał, iż w ofercie doszło do takiej pomyłki, której gdyby był świadomy, z pewnością by nie popełnił. Natomiast jej popełnienie wynika z modyfikacji siwz, którą „przeoczył” i nie uwzględnił jej, sporządzając ofertę. Klauzula wprowadzona przez zamawiającego dotyczyła minimalnej kwoty PŚP, czyli zgodnie z warunkami umowy wykonawca nie będzie mógł żądać płatności niższych od tej kwoty. Nie jest natomiast związany i zobowiązany do wnioskowania o wystawienie PŚP opiewającego na kwotę minimalną. Według protestującego popełniona omyłka nie zmienia w sposób istotny złożonej oferty. Zamawiający protest w całości oddalił, twierdząc, iż pomimo opublikowania pełnej informacji o dokonanych modyfikacjach siwz protestujący złożył swoją ofertę na nieaktualnym formularzu ofertowym, a błąd w zakresie minimalnej kwoty PŚP ma doniosłe skutki prawne. Konsorcjum wniosło odwołanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne