Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 01-02-2010

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

Wpisanie wyższej kwoty minimalnej, na którą może być wystawione Przejściowe Świadectwo Płatności, niż kwota, którą zastrzegł zamawiający, jest brakiem formalnym oferty, który nie przesądza o jej niezgodności z siwz.


Sygn. akt KIO/UZP 1652/09

 

Wyrok z dnia 23 grudnia 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie oceny ofert wraz z dokonaniem poprawienia oferty odwołującego w zakresie przyjętej minimalnej wartości Przejściowego Świadectwa Płatności.


Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego: „Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinkach Węgliniec–Zgorzelec, Węgliniec–Bielawa Dolna”. Szacunkowa wartość zamówienia przewyższała progi unijne. Zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty firmy X, odrzucając ofertę konsorcjum Y na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp jako sprzeczną z treścią siwz, gdzie wymagano przyjęcia i podania w ofercie minimalnej kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) w wysokości 100 000 euro wobec kwoty 500 000 euro przyjętej w ofercie.

 

Konsorcjum wniosło protest. W uzasadnieniu protestujący wskazał, iż w ofercie doszło do takiej pomyłki, której gdyby był świadomy, z pewnością by nie popełnił. Natomiast jej popełnienie wynika z modyfikacji siwz, którą „przeoczył” i nie uwzględnił jej, sporządzając ofertę. Klauzula wprowadzona przez zamawiającego dotyczyła minimalnej kwoty PŚP, czyli zgodnie z warunkami umowy wykonawca nie będzie mógł żądać płatności niższych od tej kwoty. Nie jest natomiast związany i zobowiązany do wnioskowania o wystawienie PŚP opiewającego na kwotę minimalną. Według protestującego popełniona omyłka nie zmienia w sposób istotny złożonej oferty. Zamawiający protest w całości oddalił, twierdząc, iż pomimo opublikowania pełnej informacji o dokonanych modyfikacjach siwz protestujący złożył swoją ofertę na nieaktualnym formularzu ofertowym, a błąd w zakresie minimalnej kwoty PŚP ma doniosłe skutki prawne. Konsorcjum wniosło odwołanie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne