Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Inwestor zastępczy w zamówieniach

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym.

Inwestor (zamawiający), który ma przeprowadzić budowę, montaż lub remont obiektu budowlanego, w przypadku posiadania niewystarczającej liczby pracowników lub gdy do wykonania są proste roboty budowlane, może sam zlecić opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną w postaci dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim lub program funkcjonalno-­użytkowy, a następnie w odrębnym postępowaniu może wybrać wykonawcę robót budowlanych, a nadzór nad robotami zlecić inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jeżeli inwestor jest zamawiającym w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), to procedura wyboru projektanta, wykonawcy robót i inspektora nadzoru musi być zgodna z tą ustawą.

W przypadku całkowitego braku odpowiednich kadr lub wystąpienia dużych i skomplikowanych robót budowlanych prowadzenie wszelkich (lub wybranych) czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji inwestor może powierzyć specjalistycznej firmie, zwanej inwestorem zastępczym lub inżynierem kontraktu. Procedura wyboru inwestora zastępczego również musi być zgodna z pzp, jeżeli inwestor jest zamawiającym w rozumieniu tej ustawy.

Umowa o zastępstwo inwestorskie

Zastępstwo inwestorskie powinno zostać potwierdzone umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia
(art. 734–751 kc).

 

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 sierpnia 2006 r. (I ACa 190/06)


„Kodeks cywilny nie reguluje umowy o zastępstwo inwestycyjne. Do umowy tej na podstawie art. 734 i 750 k.c. stosuje się przepisy o zleceniu. Zawierając umowę z wykonawcą na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne, inwestor zastępczy może działać bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu dającego mu zlecenie inwestora bezpośredniego ze skutkami objętych treścią umowy czynności bezpośrednio dla inwestora bezpośredniego”.

Zleceniobiorca (inwestor zastępczy) zobowiązuje się, na podstawie zawartej umowy, do określonych czynności prawnych i faktycznych na rzecz dającego zlecenie, czyli inwestora, zwanego inwestorem bezpośrednim. Na podstawie tej umowy inwestor zastępczy uzyskuje umocowanie do wykonania określonych czynności. Zakres tych czynności może być różny i musi być szczegółowo wskazany w umowie. Zależy on od tego, czy inwestor zastępczy będzie „obsługiwał” tylko umowę o wykonanie roboty budowlanej, czy też cały proces inwestycyjny. Inwestor zastępczy praktycznie zawsze wykonuje wszystkie czynności, które nakłada na inwestora bezpośredniego ustawa – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.), czyli: zgłaszanie rozpoczęcia robót budowlanych, zapewnienie właściwych osób do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgłaszanie zakończenia robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie itd. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne