Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Inwestor zastępczy w zamówieniach

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Zbigniew Leszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Inwestorstwo zastępcze polega na pełnym udziale w procesie inwestycyjnym i przejęciu obowiązków spoczywających na inwestorze bezpośrednim, zgodnie z prawem budowlanym.

Inwestor (zamawiający), który ma przeprowadzić budowę, montaż lub remont obiektu budowlanego, w przypadku posiadania niewystarczającej liczby pracowników lub gdy do wykonania są proste roboty budowlane, może sam zlecić opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną w postaci dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim lub program funkcjonalno-­użytkowy, a następnie w odrębnym postępowaniu może wybrać wykonawcę robót budowlanych, a nadzór nad robotami zlecić inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jeżeli inwestor jest zamawiającym w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), to procedura wyboru projektanta, wykonawcy robót i inspektora nadzoru musi być zgodna z tą ustawą.

W przypadku całkowitego braku odpowiednich kadr lub wystąpienia dużych i skomplikowanych robót budowlanych prowadzenie wszelkich (lub wybranych) czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji inwestor może powierzyć specjalistycznej firmie, zwanej inwestorem zastępczym lub inżynierem kontraktu. Procedura wyboru inwestora zastępczego również musi być zgodna z pzp, jeżeli inwestor jest zamawiającym w rozumieniu tej ustawy.

Umowa o zastępstwo inwestorskie

Zastępstwo inwestorskie powinno zostać potwierdzone umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia
(art. 734–751 kc).

 

  • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 sierpnia 2006 r. (I ACa 190/06)


„Kodeks cywilny nie reguluje umowy o zastępstwo inwestycyjne. Do umowy tej na podstawie art. 734 i 750 k.c. stosuje się przepisy o zleceniu. Zawierając umowę z wykonawcą na podstawie umowy o zastępstwo inwestycyjne, inwestor zastępczy może działać bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu dającego mu zlecenie inwestora bezpośredniego ze skutkami objętych treścią umowy czynności bezpośrednio dla inwestora bezpośredniego”.

Zleceniobiorca (inwestor zastępczy) zobowiązuje się, na podstawie zawartej umowy, do określonych czynności prawnych i faktycznych na rzecz dającego zlecenie, czyli inwestora, zwanego inwestorem bezpośrednim. Na podstawie tej umowy inwestor zastępczy uzyskuje umocowanie do wykonania określonych czynności. Zakres tych czynności może być różny i musi być szczegółowo wskazany w umowie. Zależy on od tego, czy inwestor zastępczy będzie „obsługiwał” tylko umowę o wykonanie roboty budowlanej, czy też cały proces inwestycyjny. Inwestor zastępczy praktycznie zawsze wykonuje wszystkie czynności, które nakłada na inwestora bezpośredniego ustawa – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.), czyli: zgłaszanie rozpoczęcia robót budowlanych, zapewnienie właściwych osób do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgłaszanie zakończenia robót budowlanych, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie itd. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne