Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Realność udostępnienia zasobów

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Robert Siwik
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci

W orzecznictwie sądów powszechnych wskazuje się, że z art. 26 ust. 2b pzp nie wynika konieczność osobistego uczestnictwa w realizacji zamówienia przez podmiot, który udostępnia wykonawcy swoje zasoby.

Wskutek nowelizacji z 5 listopada 2009 r. do ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadzono art. 26 ust. 2b dopuszczający możliwość powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w przypadkach enumeratywnie wymienionych w tym przepisie. Możliwość ta dotyczy zasobów obejmujących: wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków, jakie łączą wykonawcę z tymi podmiotami.

Przywołany przepis stanowił transpozycję postanowień art. 47 ust. 2 oraz art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi do prawa krajowego. Celem jego wprowadzenia było też zwiększenie konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia, przez ułatwienie wykonawcom spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dzięki możliwości polegania na zdolnościach innych podmiotów).

Uprawnienie do badania realności udostępnienia zasobów

W praktyce omawiany przepis budzi cały czas wiele kontrowersji z uwagi na jego rozmaite interpretacje, dokonywane zarówno przez zamawiających i wykonawców, jak i Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO) czy Urząd Zamówień Publicznych.

Jednym z takich kontrowersyjnych zagadnień jest uprawnienie zamawiających do tego, by – oprócz sprawdzenia, czy wykonawca posiada pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, oraz badania treści takiego zobowiązania – badać realność, skuteczność i zakres udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b pzp (w szczególności w postaci wiedzy i doświadczenia, z czym wiąże się możliwość dysponowania referencjami podmiotu trzeciego).

W orzecznictwie ukształtowały się na tym tle różne poglądy. W części orzeczeń KIO stoi na stanowisku, że wykonawca powinien wykazać realność udostępnienia zasobów przez podmiot trzeci, co oznacza, że zamawiający ma prawo przeprowadzić stosowną weryfikację w tym zakresie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne