Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Skarga kasacyjna do NSA

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Justyna Starek

Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony i ograniczony. Zastosowanie innych trybów możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacjach przewidzianych w ustawie.

Zamówienie z wolnej ręki należy do jednego z trybów, w którym udzielenie zamówienia następuje po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą. Warunki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki zostały określone w art. 67 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Wskazany tam katalog przesłanek jest zamknięty, dlatego też nie może dojść do zastosowania tego trybu, jeśli nie zaistniała choć jedna z nich.

W niniejszym artykule zostanie omówione jedno z postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. Sprawa ta dotyczyła naruszenia pzp wskutek wyboru trybu z wolnej ręki. Po zbadaniu sprawy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP) uznał, że zasady wskazane w pzp rzeczywiście zostały naruszone.

Zarys postępowania

W zawiadomieniu wskazano, że w związku z planowanym we wrześniu 2008 r. rozruchem bloku energetycznego Spółka ogłosiła publiczny przetarg nieograniczony. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp, a zamawiający postanowił udzielić zamówienia publicznego, korzystając przy tym z trybu zamówienia z wolnej ręki. Zdaniem zamawiającego w czasie rozruchu bloku do momentu ustabilizowania i zoptymalizowania jego pracy (czyli przez co najmniej kilka miesięcy) trudno określić parametry wyjściowe popiołów, w związku z czym, mając na uwadze harmonogram prac związanych z jego uruchomieniem, nie ma możliwości zachowania terminów dla innych trybów przewidzianych w pzp, a zamówienie powinno być udzielone niezwłocznie. Wytypowanie zaproszonego do negocjacji wykonawcy nastąpiło na podstawie wiedzy zamawiającego oraz po rozeznaniu rynku wśród odbiorców popiołu. Ponieważ kody odpadów z kotła fluidalnego (nowe technologie) nie pokrywają się z kodami z kotłów paleniskowych tradycyjnych, pierwszym warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu z wolnej ręki było posiadanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych na odbiór popiołu lotnego o kodzie 10 01 82.

Zamawiający skierował zaproszenie do złożenia deklaracji o chęci wzięcia udziału w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 8 firm zajmujących się odbiorem popiołów z tego terenu. Ponieważ tylko jeden wykonawca złożył taką deklarację, umowę podpisano właśnie z nim.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne