Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Czy oświadczenie o doświadczeniu jest poświadczeniem

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   wadium   oświadczenie   szkoda   siwz   referencje
Autor: Rys. B. Brosz
Autor: Fot. Archiwum PP

Urszula B. była nieźle zaprawiona w wieloletnich bojach o uzyskanie zamówień publicznych. Ponieważ jej wynagrodzenie zależało m.in. od liczby wygranych przetargów, mogłaby ona obdzielić swą wiedzą na temat pzp nawet kilku zamawiających.

Przez cały miniony rok Urszula B. jako dowód należytego wykonywania zamówień przedstawiała referencje oraz protokoły zdawczo-odbiorcze, z których wynikało, że jej firma może się pochwalić nie trzema – jak wymagał zamawiający – ale nawet dziesięcioma dobrze wykonanymi robotami budowlanymi. Jednak pod koniec lutego tego roku zaczęła mieć problemy. Coraz trudniej było jej sprostać wymaganiom zamawiających dotyczącym dowodów na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.

Jak tu się nie potknąć?

Jeden z zamawiających w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale „wymagane dokumenty” napisał: „W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp oraz w rozdziale II SIWZ, zamawiający żąda:

 

  1. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (wypełnić wzór nr 1 załączony do SIWZ);
  2. dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

Dowodami – zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – są:

 

  • poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia” .

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne