Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Ustawa o finansach publicznych

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: dr Krystyna Nizioł

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. Wprowadziła ona zmiany m.in. w organizacji sektora finansów publicznych, powołała nowe jednostki oraz zlikwidowała gospodarstwa pomocnicze.

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240) – dalej ufp. Większość jej przepisów weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Przepisy wchodzące w życie w innym terminie opisano w art. 1 i art. 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1241).

 

W nowym akcie wprowadzono m.in. wiele zmian w organizacji sektora finansów publicznych. W ramach tych modyfikacji powołano nowe jednostki organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, którymi są: agencje wykonawcze, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje gospodarki budżetowej. Dokonano także likwidacji gospodarstw pomocniczych. Ponadto, po raz pierwszy, unormowano takie zagadnienia, jak zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, a także zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym oraz instytucję budżetu środków europejskich.

Budżet zadaniowy

W wielu przepisach ufp wprowadzono obowiązek uwzględniania układu zadaniowego (definicję zawarto w art. 2 pkt 3 ufp) w przypadku m.in. budżetu państwa, planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (np. art. 32 ufp). Należy wskazać zwłaszcza na te regulacje, w których wprowadzono układ zadaniowy w odniesieniu do budżetu państwa. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w następujących przypadkach:

 

  • przy obowiązku zamieszczania w załączniku do ustawy budżetowej zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym (art. 122 ust. 1 pkt 4 ufp),
  • ujmowaniu w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej, sporządzanego w układzie zadaniowym, skonsolidowanego planu wydatków na rok budżetowy i kolejne dwa lata dla jednostek sektora finansów publicznych wymienionych w art. 142 pkt 11 ufp,
  • dołączania do rocznego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym (art. 182 ust. 2 pkt 5 w zw. z ust. 6 ufp). Sprawowanie ogólnej kontroli nad efektywnością i skutecznością realizacji budżetu w układzie zadaniowym należy do ministra finansów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne