Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kryteria przetargowe stosowane w szpitalach

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Tomasz Wienczirsz
Tagi:    szkoda   siwz   zamówienia publiczne

Zbyt szczegółowe opisy i zbyt rygorystyczne wymagania zamawiających często – wbrew pozorom – utrudniają oszczędne wydatkowanie środków i uzyskanie przedmiotu zamówienia o wysokiej jakości.

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) podmioty publiczne zobowiązane są do wydatkowania środków w drodze postępowań przetargowych. Zamówienia publiczne mają zapewnić podmiotom publicznym możliwość uzyskania korzystnej ceny. W celu zakupu towarów sporządza się zatem specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), zawierającą m.in. opis oczekiwań zamawiającego odnośnie do produktu. Niestety, nie zawsze wymogi zamawiających znajdują uzasadnienie w faktycznych potrzebach danej jednostki. Czasami dochodzi do nadmiernego uszczegółowiania opisów, co może prowadzić do faworyzowania jednego wykonawcy.

Certyfikacja rękawic diagnostycznych

W ostatnim czasie stosunkowo często w zapisach przetargowych dotyczących rękawic diagnostycznych wykorzystywanych w placówkach medycznych pojawia się wymóg dołączenia do oferty certyfikatu jednostki notyfikowanej, potwierdzającego zgodność z normą EN 455. Czy takie wymaganie jest zgodne z prawem i ma uzasadnienie merytoryczne?

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o wyrobach medycznych (dalej: uwm) oraz art. 16 pkt 1 dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych celem i zadaniem jednostki notyfikowanej jest certyfikacja (ocena zgodności) produktów medycznych. Jednak zgodnie z art. 29 ust. 5 uwm zamawiający nie ma obowiązku certyfikacji rękawic diagnostycznych zaliczanych do klasy I niesterylnej. Jedynym wyjątkiem jest tzw. podwójna rejestracja rękawic, tj. zarówno jako wyrobu medycznego klasy I niesterylnej, jak i środka ochrony indywidualnej kategorii III. W takim przypadku, zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej, rękawice muszą być oznakowane certyfikatem typu CE, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną. Tyle tylko, że wtedy jedynymi normami, które jednostka ta musi zatwierdzić, są normy EN 374-1-2-3, EN 420 oraz EN 388.

Norma EN 455-1-2-3-4 jest podstawową normą dotyczącą rękawic medycznych, jednak ocenę zgodności przeprowadza laboratorium producenta lub ośrodek niezależny. W tym przypadku jednostka notyfikowana nie jest jednostką wskazaną obligatoryjnie do przeprowadzenia oceny zgodności.

Nieuzasadnione wymagania

Jeżeli jeden z producentów rękawic wystąpi do swojej jednostki notyfikowanej o wydanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, m.in. w odniesieniu do normy EN 455, to zamawiający, wskazując w siwz wymóg posiadania takiego certyfikatu, uniemożliwia wykonawcom złożenie ofert, których przedmiotem byłyby rękawice innego producenta, również spełniające tę normę, ale posiadające (zgodnie z obowiązującym stanem prawnym) jedynie badania z jednostek niezależnych bądź z własnego laboratorium.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne